انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي خبرهاي سويدن قوانين ومقررات جديد

نکات مهم قانون جدید مهاجرت مصوب پارلمان سویدن

پارلمان سویدن بتاریخ 22 جون 2021 قانون جدید مهاجرت را به اکثریت آرای ناچیز بتصویب رساند . نظر به این قانون اقامت موقت بعنوان یک قاعده عمومی ( نورم ) تبدیل میگردد و شروط لازم برای صدور اقامت دایمی براه انداخته می شود.
پیشینه : قبلا یک کمیته پارلمانی متشکل از نمایندگان تمام احزاب پارلمانی غرض طرح یک پیشنهاد روی یک سیاست مهاجرتی برای دراز مدت تشکیل گردیده بود که پس از یک سال کار برای تدوین قانون جدید مهاجرت سویدن طرح قانون را بنام (betänkande) به حکومت ارائه نمود. طرح کمیته پارلمانی با پیشنهادهای تکمیلی حکومت و پیشنهادهای متضاد با پیشنهاد حکومت از جانب احزاب راستگرا هریک حزب مودراتها (M) ، دموکراتهای مسیح (KD) ، دموکراتهای سویدن(SD) و حزب لیبرالها (L) به پارلمان پیشکش شد که پارلمان د رمجلس مورخ 22 جون خویش به پیشنهاد حکومت رای مثبت داد. این قانون قرار است بتاریخ 20 جولای 2021 نافذ گردد و جاگزین قانون موقت فعلی شود.
در قانون جدید ”حق اقامت به دلایل بشردوستانه” سخاوتمندانه تر از پیشنهاد کمیته پارلمانی در سال گذشته است که توسط مودراتها ، دموکرات های سویدن ، دموکرات های مسیحی و لیبرال ها مورد انتقاد قرارگرفته است. گفتنی است که مودراتها گفته اند که در صورت پیروزی در انتخابات سال آینده این قانون را فسخ خواهند نمود.
حزب چپ با آنکه خواهان تصویب قوانین سخاوتمندانه‌تر بود اما در برابر پیشنهاد مودرات‌ها از پیشنهاد حکومت حمایت کرد و از بدترین ، بدتر را انتخاب کرد.
در زیر به برخی از تغییرات در قانون جدید اشاره میگردد:
دلایل دریافت اجازه اقامت:
در سویدن یک شخص می تواند به عنوان یک پناهنده سهمیه یی (kvotflykting) ، پناهنده (flykting) ، نیازبه حمایت الترناتیفی (alternativt skyddsbehövande) ، به دلایل انسانی ویا بشردوستانه (humanitära skäl) ، براساس پیوند خانوادگی و یا استخدام وغیره دلایل، اجازه اقامت دریافت کند.
پناهنده سهمیه ای (Kvotflykting) شخصی است که در برنامه پناهندگی سهمیه ای کمیساریای عالی در امور پناهندگان سازمان ملل متحد شامل بوده باشد. این افراد در یکی از اردوگاه های پناهندگان کمیساریای عالی در امور پناهندگان درسراسر جهان ثبت ودرزمره افرادی آسیب پذیر ویژه شناخته شده باشند.
پناهنده (Flykting) کسی است که به دلیل فعالیت سیاسی ، جنسیت ، مذهب ، ملیت ، نژاد یا گروه اجتماعی خاص ، گرایش جنسی یا هویت جنسیتی در معرض خشونت یا آزار و اذیت قرار خواهد گرفت درصورتیکه به کشور خود برگشتانده شود.
نیاز به حمایت الترناتیفی (Alternativt skyddsbehövande) به کسی گفته میشودکه به دلیل جنگ یا درگیری نمیتواند به کشورش برگردد و درآنجا با خطر خشونت یا آزار مواجه میباشد.
دلیل بشردوستانه(Humanitär grund) مبنای جدیدی است که از طریق آن فرد می تواند اجازه اقامت دریافت کند. برای دریافت اجازه اقامت به دلایل بشردوستانه به شرایط مشخص وخیم (synnerligen ömmande omständigheter ) برای بزرگسالان و برای اطفال به شرایط ویژه وخیم (särskilt ömmande omständigheter) نیاز میباشد. همچنین امکان تمدید اجازه اقامت برای بزرگسالی که ارتباط ویژه ای با سویدن دارد .
یک مبنای انسانی کاملاً جدید زمینه ای را می سازد تا افرادیکه مدت طولانی با اقامت در سویدن زندگی کرده اند اما اکنون در معرض اخراج قرار دارند ، درصورت داشتن ارتباط قوی با سویدن میتوانند در اینجا اجازه اقامت دریافت کنند.
بطور نمونه این می تواند شامل حال جوانانی گردد که در اینجا بزرگ شده اند و با پوره کردن هژده سالگی د رمعرض اخراج قرار میگیرند.
اجازه اقامت موقت به یک قاعده عمومی ویا یک نورم مبدل میگردد.
تمام افرادیکه پناهندگی شان منظور میگردد به استثنای پناهندگان سهمیه ای اجازه اقامت موقت دریافت میکنند . پناهندگان سهمیه ای (kvotflyktingar ) اجازه اقامت دائمی دریافت مینمایند ، پناهندگان (flyktingar) اجازه اقامت 3 ساله دریافت می کنند ، کسانی که نیاز به حمایت الترناتیفی (alternativt skyddsbehövande ) دارند و کسانی که به دلایل بشردوستانه(av humanitära skäl) اجازه اقامت می گیرند، اجازه اقامت موقت 13 ماهه دریافت می کنند.
اجازه اقامت موقت هر بار برای 2 سال تمدید می شود.
در قانون در مورد اینکه یک شخص برای چی مدتی می تواند اجازه اقامت موقت در سویدن را داشته باشد چیزی گفته نشده است.
اجازه اقامت دائمی:
افرادی که اجازه اقامت موقت دریافت کرده اند می توانند بعد از سه سال ، تقاضا برای دریافت اجازه اقامت دائمی ارایه نمایند.
برای اخذ اجازه اقامت دایمی شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه ) ، معلومات د رمورد جامعه و شرط تسلط به زبان سویدنی براه انداخته می شود. قرار است که این شرط تسلط زبان برای صدور اقامت دایمی بتاریخ 1ول جولای 2022 اجرایی گردد.
اینکه این الزامات و شروط چگونه خواهند بود و اینکه چگونه می توان آنرا پوره نمود ، بعداً در موردش تصمیم گرفته می شود.
پیوند و یا الحاق خانواده:
کسانی که می توانند در سویدن با هم بپیوندند، همسر ( شوهر ) ، همسر( زن ویا خانم ) ، شریک زندگی ( سامبو) و فرزندان زیر 18 سال میباشند.
برای الحاق مجددخانواده ، فرد متصل (شخصی که در سویدن بسر می برد) باید چشم انداز موجهی برای دریافت اجازه اقامت برای مدت طولانی تری داشته باشد و همچنان بتواند از کسانی که به سویدن می آیند توانایی مالی تامین مخارج آنها را داشته باشد ( توانایی معیشیت را داشته باشد) و برعلاوه یک مسکن دارای مساحت به اندازه کافی برای زندگی داشته باشد.
تغییر در شروط امرار معاش و اجازه اقامت دائمی( برخی موارد استثنایی) :
دریافت معافیت از شروط امرار معاش ( اعاشه واباطه ) آسان تر خواهد شد. بعوض عبارت محدودکننده دلایل مشخص(synnerliga skäl)، دلایل ویژه ای(särskilda skäl) برای معافیت از شروط معیشیت کافی خواهد بود. این بدان معناست که به عنوان مثال ، افراد معلول (funktionsnedsättning) با سهولت بیشتری می توانند اجازه اقامت دائمی در سویدن دریافت کنند و با اعضای خانواده خود ملحق شوند.
برای پناهندگان سیاسی ودارندگان اقامت نیازبه حمایت الترناتیفی غرض الحاق با خانواده هایشان مواردی استثنایی درقسمت شروط امرار معیشیت یعنی محدودیت زمانی سه ماهه در نظر گرفته شده است ، به این معنی که اگر خانواده ظرف سه ماه تقاضای پیوند خانوادگی ( الحاق خانوادگی ) کند ، شخص مربوطه نیازی به رعایت شروط امرار معاش ندارد. برای پناهندگان و دیگر مواردی که نیاز به حمایت دارند ، مهلت زمانی وقتی شروع می شود که شخص مرتبط اجازه اقامت خود را دریافت کند. برای پناهندگان سهمیه ای ، محدودیت زمانی سه ماهه از روزی محاسبه میگردد که پناهنده سهمیه به سویدن برسد.
این قانون بتاریخ 20 جولای 2021 قدرت اجرایی پیدا مینماید.
ترجمه و تلخیص از نسیم سحر

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/andrade-regler-i-utlanningslagen_H801SfU28/html?fbclid=IwAR23s9j_Pkk20Gwrvrygh7TptETOZKfiCH4ZIoxtRS29fwfM3IaGZuXJ10Y

Lämna ett svar