انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن قوانين ومقررات جديد

محدودیت های جدید کرونایی در سویدن وضع گردید

محدودیت های جدید کرونایی در سویدن وضع گردید

از روز چهارشنبه 12 جنوری 2022، پس از افزایش بیسابقه کرونا  بعد از کریسمس، یک سلسله  محدودیت های جدید بخاطر جلوگیری از شیوع کرونا  اعمال خواهد شد.

ماگدالنا اندرسون ـ صدراعظم سویدن در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که از جمله، رستورانت ها وبار ها در ساعت 11 شب تعطیل خواهند شد. حکومت  همچنین توصیه ای کلی صادر می کند که بزرگسالان باید ارتباطات اجتماعی خود را محدود کنند.

در ابتدا، محدودیت های جدید برای مدت چهار هفته اعمال می شود. ماگدالنا اندرسون می گوید: ”من به خوبی می دانم که این اقدامات مداخله گر در زندگی روزمره مردم است. بنابراین، می خواهم تأکید کنم که آنها موقتی هستند و ما آنها را به طور مداوم ارزیابی می کنیم.”

ازتاریخ 12 جنوری محدودیت های زیر وضع میگردد :

ـ  اجتماعات عمومی وضیافت های رسمی و عمومی در مکان های سربسته :  اگراشتراک کنندگان بیشتر از 20 نفر باشند ، درصورتیکه نشسته باشند وباید به گروپ های حد اکثر هشت نفر( هم نشین ) تقسیم شوندکه فاصله میان این گروپ ها ( هم نشین ) حداقل یک متر باشد. مراسم مذهبی از این امر مستثنا بوده و در آن اشتراک کننده میتوانند ایستاده باشند . درصورتیکه تعداد اشتراک کنندگان بیشتر از 50 نفر باشند ، برعلاوه مقررات متفرقه به پاسپورت ( سند ) واکسین نیاز میباشد.

ـ  اشتراک کنندگان نمایشگاه ها که بیشتر از 50 نفر باشند تصدیق ( سند) واکسیناسیون مورد نیاز است. علاوه بر این، مساحت حداقل 10 متر مربع برای هر نفر الزامی است.

ـ در رستورانت ها و بار ها :

 در مکان های ارائه خدمات. شرط نشستن دور یک میزحداکثر هشت نفر( هم نشین ) ، یک متر بین این هم نشین ها اعمال شود. این محلات  باید تا ساعت 23:00 بسته  شوند.

ـ برای بزرگسالان توصیه  می شود که از مهمانی های بزرگترخودداری کنند  و همچنین زمینه های اجتماعی مشابه، تعداد تماس های نزدیک را در مکان های بسته محدود کنند. توصیه های عمومی قبلی در مورد پرهیزاز ازدحام، رعایت فاصله، کارنمودن  از خانه، سفر در زمان هایی که ازدحام ترافیک نباشد، بر سر جای خود باقی میماند( ترجمه ن س ) . بیشتر در لینک زیر بخوانید:

https://sverigesradio.se/artikel/regeringen-haller-presstraff-nya-restriktioner-vantas-presenteras–2

Lämna ett svar