انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

دوم مي آخرين روز تسليمدهي اظهارنامه هاي مالياتي

آخرين مهلت تسليمدهي اظهارنامه هاي مالياتي ( دکلاراشيون) در سويدن دوم ماه مي   2011است .اظهارنامه هاي مالياتي را ميتوان  از طريق انترنت ، تيلفون

. اس ام اس وهم پست تسليم نمود

غرض معلومات بيشتر به سايت اداره ماليات مراجعه کنيد

همچنان معلومات لازم در سايت اداره ماليات به زبان فارسي نيز موجود است

Lämna ett svar