انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

خبرهاي سويدن

ثبت مشخصات افراد درسویدن

ثبت مشخصات افراد به ویژه به شکل گروهی و قومی درسویدن موضوع تازه ای نیست. پروفیسورمسعودکمالی، استاد جامعه شناسیدردانشگاه( پوهنتون )( Mitt)  درگفتگویی با رادیو پژواک، به سابقه‌ی ثبت مشخصات رومی‌ها در قرن شانزدهم اشاره می‌کند

مصاحبه پروفیسور مسعود کمال را بشنویید ، بسیار جالب است

Lämna ett svar