انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Protestera mot den kommande utvisningen av Gulchin till Afghanistan

Denna namninsamling har startats av organisationen Tamam som vill protestera mot den kommande utvisningen av Mohammad Gulchin till Afghanistan.

http://namninsamling.se/index.php?Forum=Forum&sida=2&fnvisa=forum&nid=5340

يک نهاد اجتماعي بنام ”تمام ”کمپاين اعتراضي راعليه اخراج محمد گلچين ، پناهجوي افغان که مدت بيشتر از هفت سال در سويدن زندگي کرده وخود يکي ازمبارزين در راه حقوق پناهجويان ويکي از شرکت کتتدگان وسازماندگان مارش اعتراضيه پناهجويان افغان در سويدن بود، شروع کرده است . آقاي گلچين با تأسف اخيراً آخرين پاسخ منفي را دريافت نموده است. انجمن افغانها در حاليکه اخراج تمام پناهجويان افغان را تقبيح ميکند و تصميم اخيرنهاد هاي تصميم گيرنده سويدن را در موردگلچين غيرعادلانه دانسته و ازاين کمپاين حمايت کرده صداي اعتراض خود را بلندميکند و از تمام افغانهاي عزيز وساير مدافعان حقوق پناهجويان تقاضا مينمايد که با ثبت نام دراين اعتراضيه از گلچين حمايت نمايند. غرض ثبت به اين لينک کليک کنيد

 http://namninsamling.se/index.php?Forum=Forum&sida=2&fnvisa=forum&nid=5340   

Lämna ett svar