انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Malmström utfrågas i EU-parlamentet

Uppdaterat 2010-01-19 14:33. Publicerat 2010-01-19 09:40

På tisdagmorgonen inleddes utfrågningen av EU-kommisionskandidaten Cecilia Malmström. Många av frågorna från parlamentet gällder den framtida asyl- och invandringspolitiken. DN:se följer utfrågningen direkt.

Cecilia Malmström (FP) har av Eu-kommissionens ordförande José Manuel Barosso tilldelats den portfölj som går under namnet ”Inrikes frågor” och ger henne ansvar för bland annat flykting- och asylfrågor, skydd mot terrorism, tull och migration.

Malmströms portfölj innehåller en rad känsliga frågor där det gäller att gå balansgång mellan säkerhet och trygghet å ena sidan och respekt för personlig integritet och mänskliga rättigheter å den andra. Frågor där varken medlemsländer eller EU-parlamentariker är överens om var den rätta balansen ligger, skriver TT.

I december antogs det så kallade Stockholmsprogrammet, där den största delen handlar om Eu-ländernas hantering av asylfrågor. Samtidigt trädde Lissabonfördraget i kraft, något som enligt Malmström kommer att ge ett ökat inflytande och ett effektivare beslutsfattande i Europeiska rådet.

Som första punkt tog Malmström upp just asylfrågorna. Hon vill utveckla en gemensam politik för hantering av asylsökande i EU. Angreppssättet ska vara globalt och syftet är att skapa en asylpolitik som verkligen lever upp till de värden om solidaritet och mänskliga rättigheter som EU är satt att försvara.

– EU ska fungera som ett gemensamt skyddsområde för de som söker asyl, sa Malmström till parlamentet.

– Men det kräver också en bra överblick och kontroll av de yttre gränserna, tillade hon.

Malmströms andra mål är att skapa ett system för laglig invandring i Europa. Hela EU har en åldrande befolkning och kommer att behöva invandrad arbetskraft i framtiden. Behoven ser visserligen olika ut men behovet kommer ändå att kvarstå och växa.

– Jag vill att vi ska skapa en laglig invandring med tydliga regler där de som söker arbete ska kunna arbete på rimliga villkor och under förhållanden som fungerar samhällsutvecklande, säger Malmström som dessutom tänker göra en översyn över nuvarande lagstiftning och policys på området.

Malmström talade också om en ”Immigration code” där de legala invandrarna ska omfattas av samma rättigheter som övriga EU-medborgare.

Den organiserade brottsligheten och hur man bäst bekämpar den var Cecilia Malmströms tredje punkt under anförandet. Hon vill skapa en intern säkerhetsstrategi byggd på samarbete, solidaritet och respekt. Gränsöverskridande polisiärt och rättsligt arbete kommer här att spela en viktig roll.

En stund in i utfrågningen fick Cecilia Malmström frågan om hur hon tänker sig avancera när det gäller området organiserad brottslighet av olika slag. Malmström svarade att frågan är en av de hon tänker ta itu med genast och att det behövs en inrikes- och säkerhetsstrategi.

Malmström berättade att hon inom kort kommer att lägga fram en utvärdering av de verktyg som redan finns i kampen mot organiserad brottslighet. Omfattande databaser med uppgifter och samarbete med tredje land nämner hon som några av dem.

– När det gäller terrorismen gäller det att verka förebyggande, skyddande och att rättsförfölja de brott som begås. Jag vill också sätta större fokus på offren för terrorismen, förklarar Malmström.

Efter ungefär en timme brände det till lite i utfrågningen. En parlamentariker uttryckte stor oro då han ansåg att Malmström pläderar för massinvandring. Det råder redan hög arbetslöshet i många europeiska städer. Hur tänker Malmström att städer som Paris, Bryssel och Malmö, som redan har problem med detta ska klara av massinvandring.

– Jag hoppas uppriktigt att ni inte får posten som kommissionär, det måste jag säga, sa parlamentarikern.

Cecilia Malmström besvarade lugnt frågan och upprepade att behovet av invandrad arbetskraft varierar från land till land men att behovet kommer att växa i framtiden, något som all demografisk statistik pekar på.

– Invandring är nödvändig för den framtida ekonomin, för att vi ska kunna betala pensioner och upprätthålla de sociala systemen. Detta är inte lösningen men en del av lösningen. Europa måste ha gemensamma regler runt detta och det ska jag verka för.

Frågan om kvinnlig könsstympning hamnade också i Malmströms knä under utfrågningen. En parlamentariker ansåg att frågan måste placeras högt på agendan – något som skulle få världen att lyssna och reagera. På frågan om hur Malmström själv tänker agera i frågan om om inte EU borde upprätta en gemensam strategi för att bekämpa fenomenet svarade Malmström:

– Kommissionen har inte lagstiftningsmöjligheter när det gäller våld mot kvinnor. Lagstiftningen runt fenomenet varierar i EU men jag vet att till exempel Spanien arbetar aktivt med frågan. Från EU:s håll arbetar vi förebyggande genom information och genom insatser från frivilligorganisationer.

Malmström fick den konkreta frågan om vilka hörnstenar som kampen mot terrorismen ska bestå av. Idag sker mycket ad hoc, menade den frågande parlamentarikern som vill se en tydligare strategi när det gäller de åtgärder som vidtas i arbetet mot terrorismen.

– Jag betonade detta tidigare. Först och främst ska vi få en överblick över alla verktyg vi redan har: databasuppgifter, anslag och olika direktiv. Det är det första. Mot bakgrund av det ska jag sedan lägga ett förslag vad gäller effektivitet, proportionalitet med mera.

Återkommande under utfrågningen var frågorna om den framtida asyl- och invandringspolitiken i EU och hur Malmström tänker agera. En oro för att Malmströms förslag om gemensamma regler för medlemsländerna ska leda till högre invandringstryck är tydlig bland många av frågeställarna. Malmström förklarade att en gemensam strategi för asyl och invandringspolitiken är nödvändig inom EU. Detta för de asylsökandes skull, för att skapa ordning i länderna och för att minska lidandet.

– Det handlar om kostnader också. Ju längre en asylsökande måste vänta på besked desto mer kostar det, sa Malmström.

När det gäller den illegala invandringen menar Malmström att den måste bekämpas genom bättre möjligheter att invandra legalt. Hon vill också stärka Frontex och förbättra samarbetet med tredje land. Samtal med grannländerna Libyen och Turkiet pågår också, underströk Cecilia Malmström.

Lämna ett svar