انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

Khanda Bazar

خاطره تلخ

يك آدم مصاحبه ميكرد خبر نگار سوال كرد كه خاطره تلخ

شما كه هيچ وقت فراموش تان نشود چي است كفت

يك مُرده را گور كردم .گفتند تلخي اش در چي است گفت تا لحظه

آخر هم كه درگور ماندم چيغ ميزد كه هو ديوانه مه نمرديم

مرا گور نكو

Lämna ett svar