انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

EU sviker människor på flykt

Publicerad: 25 maj 2009, 04.46. Senast ändrad: 25 maj 2009, 12.02

ASYLPOLITIK Att söka skydd i Europa är ett riskfyllt projekt. Förra året dog 9000 flyktingar längs vägen. Det är dags för en ny, mänsklig migrationspolitik i EU, skriver företrädare för Sveriges Kristna Råd och ställer sex krav på den svenska regeringen inför EU-ordförandeskapet
ALT alt

Få saker talar så tydligt om ett samhälles moraliska och etiska nivå som hur flyktingar och andra migranter behandlas. Inför det stundande svenska ordförandeskapet i EU kommer därför kyrkorna i Sverige att särskilt uppmärksamma migrationspolitiken. I höst väntas EU:s medlemsländer anta ett nytt femårsprogram för arbetet inom EU:s migrations- och asylpolitik, det så kallade Stockholmsprogrammet. Sverige har en unik möjlighet att som ordförandeland sätta sin prägel på debatten mellan medlemsländerna.

Att välkomna främlingen och att erbjuda skydd till flyktingen är centralt i kristen tro. Vi har identifierat sex punkter där det behövs förändring. Vårt krav är att Sveriges regering driver dessa frågor under EU-ordförandeskapet.

1 Lagligt tillträde till EU:s territorium för att söka asyl

Straffåtgärder, gränskontroll som lagts ut på flygbolag och grannländer till EU samt en restriktiv visumpolitik har gjort tillträdet till europeiskt territorium till ett väldigt kostsamt och riskfyllt projekt för människor i behov av skydd.

Förra året dog drygt 9000 människor på vägen. Den faktiska möjligheten att söka skydd i EU måste därför vara en central fråga för ett gemensamt europeiskt asylsystem.

2 Asylpolitik baserad på mänskliga rättigheter

Vi är kritiska till att många länder i Europa sätter asylsökandes rättigheter på undantag. Ett exempel är händelserna i Italien den 6 och 10 maj, då 177 respektive 240 migranter blev stoppade vid havet och skickade tillbaka till Libyen – utan att få möjlighet att söka skydd. Ett gemensamt europeiskt asylsystem måste baseras på absolut respekt för rätten att söka asyl i enlighet med artikel 14 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Det måste också vara i full överensstämmelse med andra centrala människorättskonventioner, inte minst Genèvekonventionen, Barnkonventionen och Europakonventionen.

3 Reformering av Dublinförordningen

Den nuvarande Dublinförordningen innebär att människor måste söka asyl i det första EU-land de tar sig till. Flera hundratusens människor söker asyl i Europa under ett år. Det innebär en orimlig börda på EU:s gränsstater och onödigt lidande och kostnader i att skicka människor som söker asyl mellan medlemsstaterna.

Vårt förslag är att en asylansökan utreds i det land där den först registreras. Framförallt ska människor aldrig avvisas till länder där de inte ges en rättssäker asylprövning eller ett värdigt och humant mottagande.

4 Ökade möjligheter för skydd genom vidarebosättning till EU

I EU är det nästan bara de nordiska länderna och Storbritannien som har tradition av att ta emot kvotflyktingar. Sverige bör agera för att fler EU-länder blir vidarebosättningsländer. Kyrkornas kommission för migranter i Europa ordnar därför tillsammans med kyrkorna i Sverige en vidarebosättningskonferens på Sigtunastiftelsen i augusti i år. Vidarebosättning kan dock aldrig ersätta asylsystemet utan ska ses som ett komplement.

5 F ler lagliga vägar in i EU för att arbeta

EU behöver utveckla en effektiv och slagkraftig politik för arbetskraftsmigration där mänskliga rättigheter och global utveckling står i centrum. Sverige ligger i framkant genom den nya arbetskraftsinvandringslagen, som inte bara är fokuserad på högkvalificerad arbetskraft. Sverige bör agera för att EU ska ratificera FN:s konvention för migrantarbetare och deras familjer, fastställa riktlinjer för etisk rekrytering för att inte dränera fattiga länder på till exempel läkare, samt stödja policyutveckling beträffande migrationsfrågor i ursprungsländerna.

6 Effektivt gemensamt arbete mot människohandel

Människohandel är kanske vår tids största gissel. Att människor säljs för att utnyttjas sexuellt eller för att arbeta under slavlika förhållanden är en skam för vår samtid.

Större insatser behövs för att möjliggöra ett effektivt gemensamt arbete mot människohandel, vilket innefattar skydd åt och långsiktiga lösningar för offren. Kyrkornas europeiska nätverk har en stor kompetens som bör tillvaratas i det arbetet.

Sveriges Kristna Råd uppmanar den svenska regeringen att tillvarata möjligheten som ordförandeskapet ger att visa ett aktivt ledarskap.

Sverige måste ta chansen att tillsammans med de övriga medlemsländerna ta fram ett femårsprogram som är framåtriktat och bygger på en öppen och mänsklig migrations- och flyktingpolitik. Människan måste stå i centrum.

 

Presidiet för Sveriges kristna råd:

Karin Wiborn, Svenska Baptistsamfundet, ordförande

Anders Arborelius, Stockholms katolska stift

Tikhon Lundell, Serbiska ortodoxa kyrkan

Anders Wejryd, Svenska kyrkan

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_2944857.svd

 

Lämna ett svar