انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Asylsökande

Debattörerna: Polisens jakt på papperslösa är omänsklig

MP i Stockholm, Göteborg och Malmö: Reva-projektet hindrar kommunernas arbete för ett mänskligt och solidariskt samhälle

Varje kommun har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Det gäller även för papperslösa människor som lever gömda av rädsla för att utvisas. Alliansen vill kraftigt öka antalet verkställda utvisningar, vilket riskerar att hindra kommunerna från att utföra sitt uppdrag, såsom att ge alla barn skolgång och tillhandahålla skydd åt de mest utsatta. Det skriver Miljöpartiets företrädare i Stockholm, Göteborg och Malmö

Regeringen har en tydlig ambition att öka antalet verkställda utvisningar. Med projektet Reva, Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete, ska utvisningar av personer som nekats uppehållstillstånd effektiviseras. Projektet är ett samarbete mellan Polisen, Kriminalvården och Migrationsverket och ligger i linje med regeringens ambitioner.

Reva och polisens nya prioriteringar har lett till att antalet utvisningar ökat kraftigt. Bland de hårt kritiserade metoder som använts finns poliskontroller på arbetsplatser och i kollektivtrafiken samt razzior mot borgerliga vigslar. Konsekvenserna av den uppskruvade jakten på papperslösa är att det finns en allt större risk att föräldrar inte längre vågar lämna sina barn på förskola och skola eller att söka vård. Det har gått så långt att personal vid Teamet för krigs- och tortyrskadade i Malmö uppger att behandlingen av barn med posttraumatiska stressymptom riskerar att bli verkningslös på grund av den starka oro som barnen känner över att vara jagade. I ett slag riskerar REVA-projektet  och den intensifierade jakten på papperslösa att omintetgöra kommunernas och landstingens arbete med att ge alla barn skolgång, sjukvård, skydd och stöd. 

Kommunerna har enligt lag det yttersta ansvaret för att enskilda ska få det stöd och den hjälp de behöver. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning (artikel 28), och från den 1 juli i år har kommunerna en skyldighet att ordna skolgång även för papperslösa och gömda barn. Det kräver att vårdnadshavare känner sig trygga med att skicka sina barn till skolan, även om de har ett utvisningshot hängande över sig och gömmer sig för myndigheterna. Projektet Reva och regeringens beslut att öka antalet verkställda utvisningar utgör tyvärr en stor risk för att det blir precis tvärtom – att föräldrar inte vågar låta sina barn gå i skolan av rädsla att polisen ska upptäcka familjerna och avvisa dem. Regeringen måste säkerställa att målet om utökade avvisningar inte hindrar våra mål på kommunal nivå – att ge alla barn skolgång. Polisen bör därför förbjudas från att utföra kontroller, i syfte att avvisa personer, vid eller runtomkring skolor.

Inget barn ska riskera att utvisas om det finns en risk att de kommer att fara illa. Inom EU styr Dublinförordningen att asylsökande måste söka asyl i det EU-land de först anlände till. Men att sända tillbaka barn till länder, där de kan fängslas eller lämnas på gatan utan något stöd för sin överlevnad, strider mot barnkonventionen. Idag använder inte Sverige i någon större utsträckning de möjligheter till undantag från Dublinförordningen, på grund av humanitära skäl, som förordningen medger. Undantagsmöjligheten måste utnyttjas i mycket högre grad för att hindra att ensamkommande barn skickas tillbaka till länder där deras rättigheter kränks.

Vi vill inte ha ett samhälle där barn är rädda för att gå till skolan eller där människor inte får det stöd och den hjälp som de behöver och har rätt till. Med projektet Reva och hetsjakten på papperslösa blir konsekvensen att regeringen försvårar för kommunerna att utföra sitt kommunala uppdrag, vilket är väldigt oroande. Vi vill att regeringen gör följande:

 Säkerställ gömda och papperslösa barns rätt till utbildning – förbjud polisen från att gå in i skolor eller föra bort barn under deras väg till och från skolan.

 Använd Dublinförordningens möjligheter till undantag av humanitära skäl – inget barn ska utvisas till länder där de riskerar att fängslas eller lämnas på gatan.

 Prioritera polisens resurser till mer angelägna uppgifter än att jaga papperslösa.

Projektet Reva införs nu successivt över hela landet. Vi kan vänta oss fler kontroller i tunnelbanan, på spårvagnarna och tågen över Öresundsbron och på platser där papperslösa kan tänkas befinna sig. Genom polisens tveksamma metoder och misstänkliggörande av personer som inte uppfattas ha ett svenskt utseende bidrar REVA-projektet och jakten på papperslösa till ett hårdare samhällsklimat som präglas av misstänksamhet och ett ökat utanförskap. Istället för att utvisa fler vill Miljöpartiet se ett annat alternativ – ett humanare, medmänskligare och friare Sverige där alla människors lika värde och barns rättigheter respekteras.

 

Åsa Jernberg (MP),

gruppledare i Stockholms stad

Nils Karlsson (MP),

gruppledare Malmö stad

Thomas Martinsson (MP),

kommunalråd Göteborgs stad

http://www.aftonbladet.se/debatt/article16274160.ab

 

Lämna ett svar