انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Allmänt

Bank kort

كارت بانك

يك افغان در خارج كارت بانك خودرا در صندوق خيرات

مسجد انداخت پرسان كردند كه اين ره چي كنم پيسه نقد

بته  گفت هر وقت خدا جان مُراد مرا داد ميآ يم و

كود نمبر  كارت خودرا بشما ميگويم

Lämna ett svar