انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

گزارش ازجریان ملاقات اعضای کمیسیون پناهندگی انجمن افغانها با اولف نیلسون

قرار یکه قبلاً اطلاع داده شده بود، بساعت یازده ی قبل ازظهرامروز چهارشنبه29 اکتوبر 2008  اعضاي کميسيون امور پناهندگي انجمن افغانها با  آقاي اولف نيلسون نماینده از حزب فولک پارتي وعضو کمیسیون تأمین اجتماعی پارلمان سویدن در مقر پارلمان مذکور ملاقات کردند 

درآغاز بعد از تعارفات متداول طبق خواهش آقای اولف نیلسون اعضای کمیسیون پناهندگی انجمن بالترتیب آقا یان نسیم سحر،  دوکتور دشتی،  انور فرزام و قاضی معصوم درباره اوضاع افغانستان، تهدیدهای امنیتی، دشواریهای اجتماعی واقتصادی درکشور، وضع اسف انگیز عودت کنندگان، عدم موجودیت حد اقل امکانات معیشتی برای عودت کنندگان، وضع دشوار پناهجویان افغانی درسویدن، برخورد اداره ی مهاجرت، محکمه ی مهاجرت وپولیس این کشوردربرابر پناهجویان ومخصوصأ آنانی که در معرض تصمیم ظالمانه ی اخراج قرارگرفته اند، صحبتهای مفصل نموده ومعلومات مستدل ارائه داشتند

اعضای کمیسیون پناهندگی انجمن یادآورشدند که اداره ی مهاجرت سویدن ومحکمه ی مهاجرت سویدن مواد قانون مهاجرت درباره ی منازعه ای داخلی دریک کشوررا مانع اعطای حق پناهندگی به افغانها میشمارند وتفسیر بسیار تنگ نظرانه ازمحتوی این مواد قانون دارند  یقینأ پارلمان سویدن هنگام تصویب این قانون چنین تفسیر تنگ نظرانه راازمواد مذکورمد نظر نداشته است  بنابراین ضرورت بوجود می آید که یا یک تفسیر درست ازقانون صورت گیرد ویا تعدیلاتی درآن بعمل آید  دراین زمینه مابه اقدام ازجانب پارلمان اشدضرورت داریم تا بهانه هایی که اداره ی مهاجرت پیش میکشد، مرفوع گردد

جانب انجمن از شیوه ی تطبیق موافقت نامه ی سه جانبه بین افغانستان، سویدن وکمیساریای سازمان ملل درامور پناهندگان درباره بازگشت داوطلبانه ی پناهجویان انتقاد نموده وخواهان همکاری پارلمان درامر جلوگیری ازتمدید آن شد 

همچنان اعضای کمیسیون پناهندگی انجمن ابراز آرزومندی کردندکه شرایطی مساعد گردد تا افغانهای متقاضی پناهندگی که از عرصه ای چندین سال دراین کشور زندگی کرده وکار رسمی دارند بتوانند ازمزایای قانون جدید ورود نیروی کاراستفاده بتوانند

آقای اولف نیلسون با تفصیل درباره ی سیا ست فولک پارتی وفعالیتهای شخص خودش درعرصه ای پناهندگی، موضعگیری شان درمورد مسایل مطروحه دربحث امروزی صحبت نموده واضافه داشت که آنان طرفدار تسهیل شرایط برای پذیرش افغانها میباشندودراین رابطه مصروف بحث با سایر احزاب پارلمانی میباشند  او موضعگیری حزب مودراتها وحزب سوسیال دموکرات را مانع اصلی درراه ابتکارات قانونی درزمینه دانست 

آقای اولف نیلسون اضافه کرد که متأسفانه امکان استفاده ازمزایای قانون جدید ورود نیروی کار برای همه متقاضییان پناهندگی بطوریکسان وجود ندارد  این پیشنهاد که باید برای همه امکان یکسان داده شود اکثریت پارلمانی را جلب کرده نتوانست  درحال حاضر طرح چنین است که صرف آنانی که تا تاریخ 12 نوامبرفیصله درموردشان قطعی نشده باشد، میتوانند ازمزایای قانون مذکور استفاده کنند، بشرط آنکه طی مدت حداقل شش ماه کاررسمی داشته و درظرف چهارده روز بعد از رد تقاضاي پناهندگي از جانب محکمه امور مهاجرت ، تقاضاي اقامت کاری برمبنای قانون جدید را تسلیم کنند  او مشوره داد که بهتراست متقاضییان پناهندگی با وکلای مدافع خود درتماس شده وموضوع را مورد بحث قرار دهند

آقای اولف نیلسون گفت که عنقریب با رهبری اداره ی مهاجرت ملاقات نموده ودرمورد افغانهای متقاضی پناهندگی ووضع شان بحث خواهدکرد

دراخیر هردوجانب توافق نمودند که درعرصه های ذیل که مربوط پارلمان این کشور میگردد، به تماسهاواقدامات مشترک دوام دهند

_تلاش برای فراهم آوری تعدیلات قانونی تا پذیرش بلامانع افغانهای پناهجورا تسهیل نماید

_جلوگیری از خشونت وسایر برخوردهای غیر قانونی دربرابر متقاضييانی که فیصله ای اخراجی درمورد شان بعمل آمده است

_ ادامه ی تماس باسایر احزاب پارلمانی درمورد تسهیل پذیرش افغانهای متقاضی پناهندگی

درختم موافقت صورت گرفت که درآینده تماسها درزمینه ادامه داده شود

گزارش از انور فرزام 

 

Lämna ett svar