انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

یک قانون جدید میتواند از دیپورت پناهجویان صغیر تنها جلوگیری کند

برطبق خبر ایکوت ، واحد خبری رادیوی سویدن براساس پافشاری حزب محیط زیست ، حکومت طرح قانونی جدیدی مهاجرتی را مورد بحث قرار میدهد که براساس ان پناهجویان صغیر در صورت رد کیس شان و نبودن امکانات اخراج شان به کشور متبوع بتوانند در سویدن بمانند درصورتیکه انها به تحصیل خود در جمنازیوم ( لیسه ) ادامه دهند. 

 

قانون موقت عمدتا شامل حال پناهجویان صغیر افغان بوده است و امضای قراردادبازگشت به افغانستان بیشترین خطر را متوجه پناهجویان افغان میسازد. براساس این قانون ممکن هزاران پناهجو و عمدتا از افغانستان از سویدن اخراج گردند.
اداره مهاجرت سویدن بر اساس قانون موقت که خیلی سختگیرانه بوده وتا اکنون اعتبار دارد ، اجازه اقامت برای تعداد کمی پناهجویان صغیر صادر نموده است . این قانون توسط نهاد های مختلف مورد انتقادشدید قرار گرفت . 
اداره مهاجرت براساس این قانون موقت سختگیرانه برای پناهحویان صغیر تنها (شانزده و هفده ساله) ، اقامت موقت تا وقتی این پناهجویان هژده ساله میگردند صادر مینماید. اداره مهاجرت بعد از پوره شدن هژده سالگی این پناهجویان را میتواند به افغانستان دیپورت نماید درصورتیکه اقامت شان تمدید نگردد. برای پناهجویان هفده ونیم ساله فیصله اخراجی صادر میکند وقتی انها هژده ساله شوند ، میتوانند دیپورت گردند. ( عمدتا پناهجویان افغان).
پیشنهاد جدید حکومت شرایط را برای صدور اقامت بیشتر برای پناهجویان صغیر اماده میکند درصورتیکه پناهجویان به تحصیلات خود در جمنازیوم ( لیسه ) ادامه دهند. 
مورگان یوهانسون وزیر مهاجرت و عدلیه سویدن بحث پیرامون چنین پیشنهاد حکومت را تائید کرده و گفته که درصورت ادامه تحصیل چنین اقامت برای پناهجویان صغیر و جوان صادر خواهد شد و بعد از ختم تحصیل درخواست پناهندگی انها بادر نظرداشت اوضاع کشور متبوع مورد بررسی مجدد قرار خواهد گرفت .
این طرح به پارلمان ارایه خواهد شد و غرض تصویت باید حمایت اکثریت پارلمانی ( حمایت احزاب دیگر پارلمانی ) را داشته تا این طرح به قانون تبدیل گردد ، ولی اکنون این تغییرات در قانون موقت صرف در سطح بحث و پیشنهاد میباشد . 
با تصویب این تغییرات در قانون موقت دیپورت دسته جمعی و کتلوی پناهجویان صغیر ( بخصوص پناهجویان صغیر افغان ) محدود خواهد شد و زمینه صدور اقامت برای پناهجویان صغیر افزایش خواهد یافت . 
امیدواریم که این تغییرات در قانون موقت مورد حمایت اکثریت احزاب پارلمانی قرار گیرد. اطلاعات بیشتر را در سایت رادیوی سویدن بخوانید:
نسیم سحر

Lämna ett svar