انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

کمپاین جمع آوری کمک به آسیب دیده گان زمین لرزه هرات و زون غرب!

چو عضوی به درد آورد روزگار
دیگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
زمین لزره ویرانگر 7 اکتوبر 2023 هرات و زون غرب کشور ما را به شدت لرزاند و تنها در ولسوالی زنده جان هرات، جان صدها نفر را گرفت، هزاران نفر را مجروح ساخت و ده ها روستا را به ویرانه یی تبدیل کرد.
در این شرایط دشوار اقتصادی، فروپاشی ابتدایی ترین امکانات زنده گی جمعی از مردم، در کشور فقر زده افغانستان، تراژیدی بزرگی است که می تواند آسیب های ده ها ساله بر روح و روان جامعه ما بگذارد. بناء از همه ی شهروندان خارج نشین افغانستان خواهشمندیم تا از راه های مختلف تلاش کنند که به کمک هموطنان عزیز خود بشتابند و با صرفه جویی اندک از مصارف روزانه خود، کمک های دل خوش کننده ی به هموطنان نیازمند ما در این تراژیدی بزرگ داشته باشند.
بیایید با کمک های انسانی خود، بخشی ازین اندوه بزرگ شهروندان جگر سوخته ما را کم کنید.
نوت: اگر خواستید حمایت مالی نمایید، به شماره سویش انجمن بفرستید:
123-210 49 25
با حرمت
انجمن افغان ها در سویدن

Lämna ett svar