انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

پيام انجمن افغانها بمناسبت روز جهاني زبان مادري

بنام خداوند علم و قلم
ز علمش نظام جهان خورد رقم

سلامی گرم و بی پهنا به دوستان و نازنینانی که امروز گردهم آمده اند تا از روز خجسته زبان مادری تجلیل بعمل آورند و تقدیر و سپاس ازمحترمه استاد فريده زيرک ،  جناب استادرحيم  غفوری و همکاران محترم شان که با تلاش های شباروزی کوشیده اند تا فرزندان خطه ای افغان زمین هویت زبانی شان را فراموش ننمایند و تشکر ویژه از والدین گرانقدری که بعنوان یک مسئولیت به فرزندان شان کمک و رهنمائی مینمایند که ریشه های هویتی خود را بباد فراموشی نسپارند

 

از آنجائیکه زبان رکن اساسی پروسه ای شناخت انسانها از همدیگر است و وسیله ایست برای فراگیری و تبادله ای دانش بشری و انتقال سریع داده های عقلی بین انسانها، از آنرو برای حفظ و ارتقای داشته های قبلی و آموزش زبانهای جدید از جانب دانشمندان حوزه ای زبانشناسی و روانشناسی تاکید صورت گرفته است

زبان بمثابه ای یک گنج است و انسان عاقل همواره جد و جهد بخرج میدهد تا نه تنها این سرمایه ای اولی را از دست ندهد بلکه برآن افزون سازد، بنابرین بسیار مهم است که فرزندان ما زبان مادری خود را فراگیرند و اگرهم اندوخته های قبلی دارند آنهارا حفظ و کوشش بعمل آید تا کمبود های خود را تکمیل نمایند

زندگی در محیط بیگانه و آموزش زبان  کشور میزبان که بسیار مهم هم هست و حتی دانستن چندین زبان دیگر ما را از حفظ و ارتقای زبان مادری بی نیاز نمیسازد. کشورهای توسعه یافته این همه تلاش دارند تا از طریق آموزش و با اهمیت جلوه دادن زبان شان، داشته های فرهنگی و دست آوردهای علمی شان را در سایر نقاط جهان تکثیر نمایند و برای تحقق این امر حتی حاضر میشوند به کشورهای دیگر نظیر افغانستان و عراق نیروی نظامی بفرستند و متقبل خسارات سنگین اقتصادی  و انسانی هم شوند ولی کشور و مردم شان در امن باشد،  پس ما چرا جرأت نداشته باشیم تا غنامندیهای مثبت فرهنگی خود را به دیگران معرفی نمائیم و حد اقل در برابر تهمتها و هجمه های بیگانه توانائی دفاع مدنی از خود را داشته باشیم

تعامل و تبادل فکری و فرهنگی جز از مجرای دانستن زبان و اندوخته های ذهنی صورت گرفته نمیتواند و به همین لحاظ تا میتوانیم باید در این امر کوشا باشیم

انجمن افغانها این روز خجسته و با اهمیت را برای هموطنان عزیز تبریک و تهنیت گفته و بعنوان یک نهاد اجتماعی و فرهنگی در سویدن در پهلوی سایر نهادها و کلکتیف های مربوط به افغانها از تدویر و راه اندازی محافل و گرد همآیی های مثل امروز که از جانب شخصیت ادبی و فرهنگی کشور محترم رحیم غفوری سازماندهی شده است حمایت مینماید

انجمن افغانها در سويدن

اين پيام  توسط جناب استادفطرب مسوول فرهنگي انجمن در برنامه مورخ 19 فبروري2011جشن زبان مادري قرائت شده است

Lämna ett svar