انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

گزارشات

پول جمع آوری شده به بدخشان ارسال شد

گزارش مجدد در مورد ارسال پول جمع آوری شده برای آسیب دیدگان بدخشان
چنانچه در گزارش قبلی تذکر یافته بود و قرار بود که مقدار چهل و پنجهزار کرون پول جمع آوری شده از طریق یک مرجع مطمئن به مستحقین آن فرستاده شود به همین لحاظ آقای رمضان بشردوست شخص قابل اعتماد تشخیص داده شد و پول متذکره که معادل 6350 دالر امریکائی میشد از طریق آقای غفارغنی برای آقای بشردوست حواله گردید

 
غرض آگاهی هموطنان عزیزی که همدردی نمودند و کمک کردند تصویر حواله را ضمیمه این متن به نشر میسپاریم تا از شفافیت این پروسه اطمینان حاصل نمایند

با احترام
شورای اجرائیه مسجد افغانها

 

 

Lämna ett svar