انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

پولیس سرحدی سویدن به دنبال پناهجویان در متروها

پولیس سرحدی سویدن در لباس شخصی در ایستگاه های مترو افرادی را که بدون تکت از دروازه کنترولی عبور میکنند ، مورد بازپرس قرار داده این نه تنها بخاطر عدم داشتن تکت بلکه بخاطر دستگیری پناهجویانی که اسناد اقامت ندارند

در اینباره بیشتر در سایت رادیوی سویدن بخوانید

Polisen jagar papperslösa i tunnelbanan

Lämna ett svar