انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

پناهجویان تحت نظارت

در نتیجه ی توافق میان دولت و اداره ی مهاجرت سویدن (سوید)، پناهجویانی که جواب منفی گرفته اند، در انتظلر بازگشت به  کشورشان باید در طول دو ماه درنظارت خانه (بازداشتگاه) موفت کمپ های پناهندگی تحت نظارت باشند. احزاب به توافق رسیده اند که دولت سویدن باید به اساس توافقی که با اتحادیه ی اروپا نموده است، عمل نماید. اکثرپناهجویانی که جواب منفی گرفته اند داوطلبانه سویدن را ترک می کنند، اما عده ای هم دو ماه را در بازداشتگاه های موقت می گذرانند تا امر بازگشت در مورد شان عملی شود

اگر دلایل محکمی وجود داشته باشد،این جریان به جای دو ماه، سه ماه را در بر می گیرد که این سه ماه هم نصف آن زمانی ست که دولت سویدن با اتحادیه ی اروپا توافق کرده است. منظور از دلایل محکم نداشتن اسناد کافی است برای تثبیت هویت و یا کوتاهی وقت برای اجرای عملی امر بازگشت. درصورت عدم همکاری، پناهجو شش ماه در نظارت خانه (بازداشتگاه) موفت تحت نظارت به سر می برد که این مدت زمان باز هم نصف زمانی ست که در توافقنامه ذکر شده است

منبع : سايت پژواک

غرض معلومات بيشتر به گزارش راديو سويدن به زبان سويدني توجه نمائيد

Regeringen och MP i uppgörelse om asylsökande

Lämna ett svar