انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

پس رفت دموکراسی در افغانستان

تاخیر دراعلام نتایج انتخابات پارلمان افغانستان که درماه سپتامبر انجام شد، به دلیل انجام شکایت هایی ازوجود تقلب و کلاهبرداری، همچنان ادامه دارد

”Demokratiprocessen i Afghanistan går bakåt”

Afghaner står i kö vid en vallokal i Kabul. Foto: David Guttenfelder/Scanpix.

اکوت، واحدخبررادیوسويدن به نقل از مارتینه وان بیلرت( کارشناس هالندي )،که به عنوان بزرگ ترین تحلیلگرمسائل افغانستان دراروپا معرفی شده، از عقب رفت دموکراسی دراین کشورپس از هرانتخابات از سال ۲۰۰۵ به این سو ، گزارش داده است

مارتینه وان بیلرت، به ولادیسلاو ساویچ، گزارشگراکوت می گوید که کشف تقلب ها درانتخابات دشوارترشده و هربار پیچیده ترمی شود. او می گوید که هیچ مقام یا نهادی نیز که بتواند این مشکل را حل کند، وجود ندارد. این کارشناس هلندی بخش عمده ای ازاین دشواری را عملکرد اشتباه کشورهای غربی می داند. او می گوید که این کشورها خیلی پیش از رسیدن به نتیجه اعلام کردند که دموکراسی در افغانستان برقرارشده است. او می گوید که غرب بابستن چشم های خود به روی تقلب هایی که ازانتخاب های سال ۲۰۰۵ به بعد انجام شد، پیامی غیرواقعی به مردم افغانستان داد و این اشتباه بزرگی بود
اعتماد به غرب درافغانستان کاهش یافته است. دلیل آن نیز به گفته ی این تحلیلگر سیاسی تفاوت آشکار میان حرف ها و اعمال غربی هاست. مردم حرفی را از آنها می شنوند و سپس عمل متفاوتی را می بینند

مشکل دیگری نیز که درافغانستان خودرا نشان داده است، به وجودآمدن گروهی جدید ازصاحبان قدرت است. درکنارجنگاوران(  جنگسالاران ) و قدرتمداران قدیمی، اینک گروهی جدید از سرمایه داران و صاحبان شرکت ها به وجودآمده است که خدمات و تجهیزات دراختیار قدرت های نظامی خارجی قرارمی دهد. این گروه جدید از چنان قدرتی برخورداراست که به راحتی از مرزهای قانونی عبورمی کند
در افغانستان هنوز مناسبات و سنت های قدیمی پابرجاست. مارتینه وان بیلرت به یکی از مهم ترین آنها که ایجاد اتحاداست اشاره می کندبا اتحاد، افراد و گروه ها از امنیت بیشتری برخوردارمی شوند و یکی از مطمئن ترین متحدها برای آنها درافغانستان امروز، نظامیان خارجی هستند
ماتینه وان بیلرت می گوید که با اتحاد با نظامیان خارجی، امکان انجام هرکاری به دست می آید و این ازجمله شرایطی ست که باعث ایجاد نگرانی نسبت به آینده افغانستان، مردم آن و کودکان آن شده  است  

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se

راديو بين المللي سويدن

اصل مطلب به زبان سويدني

”Demokratiprocessen i Afghanistan går bakåt”

Lämna ett svar