انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

پرسش کتبی عضوپارلمان از وزیر مهاجرت پیرامون پناهجویان صغیر افغان

پرسش کتبی ماریا اندرشون ویلنر ( Maria Andersson Willner) عضو پارلمان سویدن از حزب سوسیال دموکراتها از مورگان یوهانسون وزیر عدلیه و مهاجرتسویدن ( او هم عضو همان حزب) در مورد پناهجویان صغیر افغان: 

این سوال الی ۲۰ فبروری ۲۰۱۷ توسط وزیر باید پاسخ داده شود.
ماریا اندرشون ویلنر مینویسد:
در هفته گذشته دو خودکشی غم انگیز صورت گرفت و از جمله  پسران خوردسال پناهجوی افغان در حوزه انتخاباتی من واقع Norra Älsborg دست به خودکشی زدند. یکی از این جوانان که به زندگی خود پایان داد جواد نظامی نام داشت. او پناهجوی صغیر بدون همراه از افغانستان بود که در منطقه ترولهیتن Trollhättan زندگی میکرد. 

 

در فیسبوک یکی از دوستانش چنین نوشته است: ” من به رفقای هم اتاقی اش چی بگویم؟ اکنون جواد نظامی برای ابد ساکن سویدن شد و هیچ کسی او را دیپورت نخواهد کرد. تو دیگر نیاز به فکر کردن در باره مصاحبه و بررسی پناهندگی نداری. با آرامش بخواب ’ برادرم! ”
درصد از تصمیمات بحث برانگیز و 22 درصد اشتباه محض بود. این واضح است که قطعیت قانونی جدی است.
بررسی خوداداره مهاجرت نشان میدهد که از جمله 400 فیصله که اداره مهاجرت که در سال  2016 صادر نموده بخش بزرگ آن کمبودی داشته است . سیزده درصد فیصله ها بحث برانگیز و دوفیصد آن اشتباه محض بوده است . این واضح است که برای امنیت قضایی بسیار جدی میباشد. 
 پرسنل کمک با این وضعیت در زمین در افغانستان آشنا معنی است که افراد جوان در یک وضعیت بسیار آسیب پذیر بازگشت خود را دارند. در آلمان، توقف پنج کشور اخراج به افغانستان به دلیل وضعیت امنیتی دشوار است برای ارزیابی و علاوه بر این به شدت در ماه های اخیر رو به وخامت گذاشته است.
 پرسونل امدادرسانی در افغانستان بادرنظرداشت وضعیت درداخل افغانستان میگویند که جوانانی که به افغانستان برگشت مینمایند در یک وضعیت بسیارآسب پذیر قرار میگیرند. پنج ایالت در آلمان اخراج پناهجویان افغان را به دلایل قضاوت دشوار در مورد وضعیت امنیتی و همچنان بدتر شدن شدید وضعیت امنیتی در چند ماه اخیر متوقف نمودند. 
 حکومت ( سویدن ) در ارزیابی خود در رابطه با ماموریت سویدن در افغانستان ، وضعیت آنکشور بسیاروخیم توصیف شده ؛ در سال 2016 بیشترین رقم افراد ملکی کشته و زخمی شده اند واین در مقایسه با گزارشاتی است که سازمان ملل متحد از سال 2009 به اینسو گزارش قربانیان ملکی را آغاز نموده است. همچنان وضعیت انسانی بدتر شده است ، احترام به حقوق بشر ضعیف شده ، امنیت قضایی تضعیف گردیده و شکنجه و جرایم خشونت آمیز درمقیاس بزرگ رخ میدهد. 
 با تمام پناهجویان جوان بدون همراه باید با شیوه امنیت قضایی و انسانی رفتار صورت گیردو چیزی کمتر از آن قابل قبول نمیباشد.
 من به همین دلیل از مورگان یوهانسون وزیر عدلیه ومهاجرت می پرسم : چی اقداماتی وزیر و حکومت درنظر دارند تااطمینان حاضل گرددکه پروسه پناهندگی امنیت قضایی داشته و انسانی است و آن تصامیم که صدور میشوند براساس اطلاعات کافی در مورد وضعیت امنیتی افغانستان استوار میباشند؟ 
 ترجمه از ن س

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/ensamkommande-fran-afghanistan_H411829

Lämna ett svar