انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک پناهجوي افغان به اتهام تجاوز جنسي توقيف شده است

يک پناهجوي افغان که سال گذشته مدتي رادر نظارتخانه اداره مهاجرت گذشتانده ، اکنون به اتهام تجاوز جنسي توقيف ميباشد اين پناهجوي افغان سال گذشته به اثر تلاشهاي نهاد هامدافع حقوق پناهجويان از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد ، اما چندي قبل به اتهام تجاوز جنسي به يک دوشيزه سويدني در توقيف قرار دارد . اين پناهجوي افغان اتهام را رد ميکند وخود را بيگناه ميداند . اميدوارم همينطور باشد .اما همين اتهام به وضعيت پناهجويان افغان تأثير سوء خواهد گذاشت

Lämna ett svar