انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

يک پناهجوي افغان بعد از شش سال ديپورت گرديد

يک پناهجوي افغان که مدت بيشتر از شش سال در سويدن زندگي نموده بود و قبلا اقامت يکساله داشت ، سه هفته پيش توسط پوليس به کابل ديپورت شد

اين پناهجوي افغان دايما نزد پوليس حاضري ميداد . درديدار اخير با پوليس برايش پيشنهاد شده بود که به افغانستان برگردد. اما باوجوديکه وط گفته بود که وي داوطلبانه حاضر به برگشت نيست اما در برابر تصميم پوليس مخالفت نخواهد کرد. پوليس تاريخ برگشت را براي وي مشخص کرده بودو او در آن روز نزد پوليس مراجعه کرده و ديپورت برنامه شده عملي گرديد.  او پاسپورت افغاني صادر شده توسط سفارت افغانستان در اوسلو را داشت. اداره مهاجرت يک هفته قبل به درخواست بررسي مجدد دوسيه پناهندگي اش پاسخ مثبت داده اما با دريغ که اين پناهجوي افغان از سويدن اخراج شده است. چي بد چانسي  

Lämna ett svar