انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

يک خبر غم انگيز

با درد و اندوه فراوان اطلاع يافتيم که يکي از افغانهاي ما بنام علي رحيمي (جعفر حسين ) پسر کاکاي حسين غزنوي که مدت هفت سال در شيلفتيو زندگي مينمود ، بتاريخ سوم فبروري در شهر بوروس دست به خودکشي زد. دليل خودکشي هنوز معلوم نيست. زادگاه اصلي او ولايت غزني ميباشد.خانواده مرحومي در آستراليا زندگي ميکنند. غرض معلومات بيشتر به شماره تيلفون 0738369697 تماس بگيريد 

Lämna ett svar