انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

شوراي زنان انجمن افغانها فرهنگي گزارشات گنجينه

ویدیوی تجلیل از روز جهانی زن در شهر استاکهولم مارچ 2019

روز جهانی زن توسط شورای زنان انجمن افغانها در سویدن به روز شنبه مورخ 9 مارچ 2019 دریک فضای فامیلی در رستورانت سلطانی تجلیل بعمل آمد . برنامه از دوبخش تشکیل یافته بود : بخش صحبت ها  و بخش کنسرت احمد مرید . گردانندگی بخش اول را خانم فریبا چرخی و گردانندگی بخش دوم را جناب رامشگر بعهده داشتند. فلمبرداری توسط استدیوی ( Z) صورت گرفته است. 

Lämna ett svar