انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

واگذاری امور هم پیوستگی مهاجرین به اداره کاریابی

تا یک هفته دیگر مسئولیت رهنمایی مهاجرین تازه وارد از کمون ها به اداره کاریابی  واگذار می شود

Kritik mot etableringslotsar

 

ولی در بسیاری از کمون ها شرکت ها و سازمان هایی که مهاجرین تازه وارد را رهنمایی و کمک در هم پیوستگی شان در جامعه سویدن کنند، وجود ندارد. از این وضع انگيلا سودرمن   از اداره مرکزی کاریابی راضی نیست.- ما از موجودیت تعداد کم چنین شرکت ها در برخی از کمون ها راضی نیستیم. ولی ما باور داریم که در آینده امکان انتخاب میان شرکت های رهنمای کاریابی را داشته باشیم

روش جدید طوری است که فردی خارج از کمون و اداره کاریابی که بنام  ايتابليرنگس لوتس یاد می شود، مسئولیت رهنمایی مهاجرین تازه وارد در سویدن را به عهده می گیرد.  فرد مسئول قرار است جامعه سویدن را برای مهاجر تازه وارد معرفی کند و به خصوص در یافتن کار وی را یاری رساند.
 
etableringslotsar
براساس ارقام اداره کاریابی، افراد رهنما  تنها در ١٢٣ کمون از جمله ٢٩٠ کمون سویدن وجود دارد. این کمبود بیشتر در کمون های شمال سویدن دیده می شود.
در صورت در دسترس نبودن افراد رهنما در حداکثر یا ساعت مسافه راه، باید اداره کاریابی این مسئولیت را خود به دوش بگیرد. به نظر می رسد که در چندین کمون واقع در شمال سویدن چنین اتفاق بیفتد. کريستينه  پالو رئیس اداره کاریابی در Norrbotten می گوید:
– ما باید از عهده این کار بر آیم، اگر ما افراد رهنما داشته باشیم یا خیر. این وظیفه است بسیار مهم و گروهی که در اولویت کار ما قرار دارد.

shakila.edizada@sr.se

منبع : سايت پژواک

به سويدني

Kritik mot etableringslotsar

Lämna ett svar