انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

هشدار درمورد سوء استفاده از مقررات مهاجرت نیروی کار

تقلب و سوء استفاده از مقررات مربوط به مهاجرت نیروی کارتوسط  برخی ازشرکت‌ها درسويدن، دشواری هایی را برای این مهاجران ایجادکرده‌است

Slavliknande kontrakt .SVT Rapport

Billström: Arbetskraftsinvandring är bra

اتحادیه‌ی هتل ها و رستوران‌ها، اعلام خطرکرده‌است که چنین وضعیتی درمیان بسیاری از شرکت های سويدني  دیده شده‌است. مسئولان این اتحادیه به تلویزیون سويدن گفته اند که افرادی که به عنوان نیروی کار به سويدن مهاجرت کرده‌اند هرروز دررابطه با شرکت‌هایی که آنها را مورد سوء استفاده قرارداده‌اند، بااین اتحادیه تماس می گیرند. این افراد شکایت دارند که حقوق آنها پرداخت نمی شود و یا کارفرما همچون برده‌ها با آنها رفتارمی کند    
همزمان روزنامه‌ی داگنس نی هیتر نیز نوشته است که بسیاری از شرکت های بی وجدان، مجوزکاردرسويدن را به بهای از ۳۰۰۰ کرون به بالا به متقاضیان درکشورهای دیگرمی فروشند، بی آن که در بیشتر موارد کاری نیز برای آنها وجودداشته باشد  
ازحدود دوسال پیش دولت با همکاری حزب میحط زیست، مقررات جدیدی را برای مهاجرت آسان‌تر نیروی کاراز کشورهای خارج از اتحادیه اروپا به سوئد به اجرادرآورد. تنها درسال جاری حدود ۱۲ هزارنفر به دلیل کار، به سويدن مهاجرت کرده‌اند 

منبع : سآيت پژواک

تفصيل خبر در گزارشهاي زير تلويزيون سويدن

Slavliknande kontrakt .SVT Rapport

Billström: Arbetskraftsinvandring är bra

کاهش مهاجرت نیروی کار از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

Lämna ett svar