انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

پيامها

هشتم مارچ روزهمبستگی جهانی زن گرامی باد

انجمن افغانها در سویدن روز همبستگی جهانی زن را به تمام زنان جهان و بویژه زنان ستمدیده افغان تبریک و تهنیت میگوید

 

www.youtube.com/watch?v=7q13RM49TyY

Lämna ett svar