انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell Val i Sverige

نعیم یوسفی یکی ازکاندیدان حزب چپ برای پارلمان سویدن

با خرسندی اطلاع یافتیم که اینک یک جوان دیگر افغان بنام نعیم یوسفی ( Naim Yusufi)کاندید برای پارلمان سویدن از طرف حزب چپ گردیده است. شعار این کاندید جوان افغان : مساوات حقوق برای همه بدون درنظرداشت قوم، ملیت، نژاد و مذهب

اقامت دایمی برای پناهجویان و بخصوص از کشور های جنگ زده و پیوند خانوادگی آنان به سریعترین وقت.شماره 26

Ett Sverige för alla – inte bara för de rikaste

انجمن افغانها در سویدن برای جناب نعیم یوسفی موفقیت مزید آرزو مینماید.

شماره 26 برای پارلمان 

شماره 24 برای شورای شهر (شاروالی) اسکیلستونا ( Eskilstuna )

Lämna ett svar