انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

نشست مشترک اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند،کميتهء تدارک تظاهرات ودفاع حقوقی وشماری از نماينده گان

نشست مشترک اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند،کميتهء تدارک تظاهرات ودفاع حقوقی وشماری از نماينده گان

19 فبروری 2009

نشست مشترکِ ا

تحاديهء انجمنهای افغانها در هالند،کميتهء تدارک تظاهرات ودفاع حقوقی وشماری از نماينده گان نهاد های اجتماعی وپناهنده گی افغان در اروپا

در اين نشست پالتاکی برعلاوه هموندان پيشين، محترم نسيم سحر معاون انجمن افغانها  در سويدن نيز حضور داشت، در ابتـــدا حفيظ حازم با پيشکش نمودن اجندای نشست از شاملان نشست خواست تا رويدادها وکارکردهايشان را درجريان هفته بازتاب دهند، نخست صديق وفا پيرامون رويدادهای تازه واخبـــــار پيرامون مسايل زيربطِ  پناهجويان افغان درهالنــــــد وهمچنان سهمگيری وکارکردهای هموندان در اين پروسه معلومات همه جانبه ارايه داشت، متعاقباً به وسيله هريک آقايون نايب زی، ابراهيم سهار وولی همکار اين بخش ادامه يافت، سپس از محتـرم سحر تقاضا بعمل آمد تا تجارب دفاع از حقوق پناهجويان افغـــان درکشور سويدن را با دوستان شريک سازند، ايشان ضمن حمايت از خواسته های قانونی پناهجويان افغان در هالند، تجارب، اندوخته ها وراهکار های شان را بيان داشتند که با گرمی استقبال گرديد.    همچنان در اين نشست روتين پيرامون راهکار های  تازه هريک شکورخوشه چين، همايون وقاد، داکتر شاولی احمد زوی، انجنير حبيب، حکيم روان، طارق پيکار، توبا سهار، جاويد سياوش وديگران  تبادل نظر نموده وپيشنهاد هايی را بيان داشتند. در پايان حفيظ حازم با نتيجه گيری از نشست تجاويز لازم را بروفق پيشنها د های ارايه شده پيشکش ودوستان بدان توافق نمودند

منبع : سايت مشعل

Lämna ett svar