انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

موافقت با حفظ اقامت برای خانواده ایرانی با وجود ارائه اطلاعات نادرست

موافقت با حفظ اقامت برای خانواده ایرانی با وجود ارائه اطلاعات نادرست

Lämna ett svar