انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

مطالعه وضعيت اطفال تنها از افغانستان توسط کميشنري ملل متحد

کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان در ستوکهولم ميخواهد  وضعيت اطفال و نوجوانان افغان بين سنين  14 الي 17 که از افغانستان به سويدن طي مدت 2007 الي 2009  پناهنده  شده اندو دوسيه هايشان از جانب اداره مهاجرت سويدن بررسي شده ( پاسخ منفي و يا مثبت )  را در ماه نوامبر 2009 در چهار منطقه سويدن ويا اطراف آن  ( ستوکهولم ، يوتيبوري ، مالمو و سوندسوال ) مطالعه نمايد

بدين منظور امروز پنجشنبه مورخ 5 نوامبر ، جلسهء از جانب نمايندگان کميشنري عالي ملل متحد در کشورهاي شمال اروپا و بالتيک   و کميته سويدن براي افغانستان  تدارک ديده شده بودودرآن  از انجمن هاي مختلف افغانها در سويدن دعوت بعمل آمده بود. به نمايندگي از انجمن افغانها درين جلسه  اينجانب نسيم سحر و محترم قاضي معصوم اشتراک داشتيم. درين جلسه تصميم گرفته شد تا اين پيام از طريق انجمن ها و سايتهاي آن به گوش تمام اطفال و نوجوانان تنها در سويدن رسانيده شود . درصورت موافقت اطفال و نوجوانان از طريق انجمن ها ويا مستقيما با نمايندگان کميشنري که آدرس شان در زير تحرير ميگردد ، تماس حاصل شود
در نامه ء کميشنري عالي  ملل متحد در امور پناهندگان ( ترجمه مکمل نامه  بعداٌ نشر خواهد شد ) آمده است :
هدف ما از  مطالعه ( وضعيت اطفال و نوجوانان افغان   پناهنده در سويدن ميان سالهاي 2007 الي 2009 ) ارتقاي آگاهي و درک ما از وضعيت نوجوانان از افغانستان ميباشد. ما همچنان ميخواهيم معلومات بيشتر پيرامون اينکه شما جوانان در جريان فرار از کشور به جانب اروپا  با کدام مشکلات  و خطر ها مواجه گرديديد و چگونه  در سويدن استقبال شديد ، حاصل نمائيم.

ما ، کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ، در نظر داريم که مصاجبه هاي انفرادي و دسته جمعي ( گروپي ) با اطفال و نوجوانان( پسر و دختر ) از گروپهاي اتنيکي مختلف  از سن هاي 14 الي 17 که در شهر ها ويا اطراف   ستوکهولم ، يوتيبوري ، مالمو وسوندسوال زندگي مينمايند ،   انجام دهيم . اگر شما تصميم گرفتيد تا درين مطالعات  اشتراک نمائيد ، ما با شما درين مناطق ديدار خواهيم نمود. اگر خواسته باشيد ، ميتوانيد که در جريان مصاحبه ، گود من ( شخصيت فزيکي است که از حقوق و منافع شخص ديگري حفاظت مينمايد . مطابق قانون سويدن براي نوجوانان واطفال تنها که به سويدن پناهنده ميشوند و سرپرست ندارند ،گودمن تعيين ميگردد.  گودمن  وظيفه سرپرست طفل  را انجام ميدهد ـ ن.س ) را نيز با خود داشته باشيد. اگر ميخواهيد با زبان مادري تان صحبت نمائيد ، ترجمان نيز حضور خواهد داشت

ما دلچسپي داريم که هم  با نوجوانان که اقامت گرفته اند وهم با نوجوانان که  به درخواست پناهندگي شان پاسخ منفي داده شده است ،  مصاحبه هاي انجام بدهيم. گفتگو هاي دسته جمعي  با جواناني از يک  گروپ  اتنيکي واحد صورت خواهد گرفت
تمام مصاجبه ها و گفتگو هاي جمعي شکل محرمانه راخواهد  داشت و اين بدين معني است که بدون کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ، ديگر هيچ کسي از آن اطلاع نخواهد يافت که شما در مصاحبه تان چي گفته ايد .بعداٌ ما بطورخلاصه  از مهم ترين نتيجه  گيري هاي اين ملاقاتها ، گزارشي تهيه و آنرا نشر خواهيم نمود .
کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان چيست ؟
کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگان ، ارگان ملل متحد است که به پناهجويان  دنيا مساعدت و پناه ميدهد. اين يک سازمان بشري ، غير سياسي بوده که حل پايدار را براي معضلات پناهجويان به شکل  زير دريافت مينمايد : کمک به پناهجويان در قسمت انتيگريشن در کشور اوليه پناهندگي ، عودت به کشور خود يا جاگزين سازي  در کشور سوم  . در کشور هاي شمال و بالتيک ، جائيکه کميشنري عالي ملل متحد نقش رسمي در سيستم پناهندگي ندارد ، حکومات ، نهاد ها ، وکلا و ديگراني راکه به مسايل پناهندگي سروکار دارند ، حمايت مينمايد

 آدرس کميشنري عالي ملل متحد در ستوکهولم

 

UNHCH:s regionkontor
Yngligagatan 14 , 6 tr
11347 Stockholm
Tel.08 4574880
Fax +46 (0) 8 4574897
E- post : swest@unhcr.org
www.unhcr.se
Rebecca Svad (SVAD@unhcr.org)
Feijen, Liv (FEIJEN@unhcr.org)
 گزارش از نسيم سحر

Lämna ett svar