انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

چهره های ممتاز ورزش

مصاحبه با جناب اجمل عمرسرترینر بوکس در سویدن

اخیراَ اجمل عمر مسئول بخش ورزش های رزمی انجمن افغان ها در سویدن، توانست به صفت سرمربی تیم ملی بُکس سویدن انتخاب گردد و به این ترتیب افتخار بزرگی را نتنها برای خود بلکه برای مردم و کشورش کمایی نماید. انجمن افغانها درسویدن این موفقیت را برای جناب اجمل عمر تبریک و تهنیت گفته موفقیت های مزید برایش آرزو مینماید.
به همین ارتباط شعبۀ فرهنگی انجمن افغان ها در سویدن، مصاحبۀ را با او ترتیب داده است که در اینجا خدمت تان تقدیم میگردد:

Lämna ett svar