انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

محکمه های سویدن ندرتاَ تقاضای کمک برای تفسیر "قانون اتحادیۀ اروپا" میکنند

محکمه های سویدن ندرتاَ تقاضای کمک برای تفسیر ”قانون اتحادیۀ اروپا” میکنند !

 

اما وزیر عدلیه و امور مهاجرت (Morgan Johansson) میگوید که به محاکم کشورش اعتماد کامل دارد.

کشور های عضو (EU) این امکان را دارند که توسط محاکم شان از محکمۀ اتحادیه اروپا تقاضای (Förhandsavgörande) کنند. به عبارۀ دیگر آنها این امکان را دارند که تا برای تفسیر ”قانون اتحادیۀ اروپا” یا (EU- rätten) تقاضا نمایند. هدف از دادن این امکان به کشور های عضو آنست تا ”قانون اتحادیۀ اروپا” در میان کشور های عضو اتحادیۀ مذکور به عین شکل اجرا شود. اما گفته میشود که محاکم در سویدن ندرتاَ از این امکان شان استفاده میکنند.

 

ـ احصایه نشان میدهد که اعضای دیرینۀ اتحادیۀ اروپا در مقایسه با اعضای جدید، بیشتر تقاضای تفسیر قانون اتحادیۀ مذکور را می نمایند. هرچند سویدن بیست سال میشود که عضویت اتحادیۀ اروپا را دارا میباشد با آنهم در این کشور چنین رسمی وجود نداشته است که از اتحادیۀ اروپا تقاضای تفسیر قانون مذکور را نمایند، رسمی که در میان سایر اعضای سابقه دار آن اتحادیه وجود دارد. این مطلب را (Anders Hagsgård) که خود یک قاضی و رییس (Tingsrätt) و یا (Förvaltningsrätt) است بیان کرده است.

به اساس ارقامی که ”محکمۀ اتحادیۀ اروپا” منتشر ساخته در سال 2014 اتحادیۀ مذکور مجموعاَ 428 تقاضا نامه برای تفسیر قانون اتحادیۀ مذکور را دریافت نموده بود که در آن جمله صرفاَ 3 مورد آن توسط محاکم سویدن فرستاده شده بود.

جالب است بدانیم که کشور بلجیم که از جملۀ موسسین اتحادیۀ اروپا است در جریان سال فوق 23 بار تقاضای تفسیر قانون اتحادیه اروپا را نموده بود. این در حالی که در سویدن سالانه با یک تعدادی انگشت شمار قضایایی بر میخورند که ایجاب تفسیر قانون اتحادیۀ اروپا را نماید !
اما اگر تقاضای کمک از محکمۀ اتحادیۀ اروپا وسیله ای است کمکی از طرف دیگر چنین درخواست برای محاکم کشور های عضو یک مکلفیت نیز به شمار میرود.

آقای (Morgan Johansson) میگوید ” در صورت ضرورت همه محاکم در سویدن میتوانند تقاضای تفسیر قانون از محکمۀ اتحادیۀ اروپا نمایند. البته چنین تقاضا باید قبل از صادر شدن حکم محکمه در سویدن صورت بگیرد. اما بعداَ وقتی قضیه به محاکم بالایی [محکمۀ استیناف و ستره محکمه یا دادگاۀ عالی] میرود، محاکم مذکور مکلف اند تا در صورت موجودیت شک در بارۀ حکم قانون اتحادیۀ اروپا از محکمۀ اتحادیۀ مذکور تقاضای کمک یا تفسیر قانون را نمایند.

گفته میشود یکی از دلایلی که قضات از مراجعه به محکمه اتحادیه اروپا اجتناب میورزند طولانی بودن روند کار در آنجا است. در برخی موارد تا یک سال را نیز در بر میگیرد تا تفسیر قانون که از طرف محکمۀ یک کشور عضو تقاضا شده است به آنها فرستاده شود. 
اما به باور (Morgan Johansson) وزیر عدلیه و امور مهاجرین سویدن مشکلی در تفسیر قانون اتحادیه اروپا وجود ندارد.

او میگوید ” من به شکل کامل و قاطع باور دارم که در سویدن در محاکم قضایا به شکل درست بررسی میشود و هرگاه به رهنمایی محکمۀ اتحادیۀ اروپا ضرورت شود، چنین تقاضایی از محکمۀ اتحادیۀ مذکور به عمل آورده میشود. اما در عین زمان این نیز درست نیست که بدون دلیل موجه [با فرستادن درخواست های بی مورد در بارۀ تفسیر قانون] باعث ایجاد مشکل برای محکمۀ اتحادیۀ اروپا شویم”.

ـ پس شما فکر نمیکند که این احتمال و خطر وجود داشته باشد که [در محاکم سویدن] این مفکوره وجود داشته باشد که گویا آنها احتیاجی به تفسیر قانون ندارند، در حالی که چنین ضرورتی وجود داشته باشد؟

وزیر امور مهاجرین و عدلیه میگوید ” نه ! آن طوری که قبلاَ نیز گفتم من به محاکم سویدن و طرز کار آنها اعتماد و باور کامل دارم”.

ترجمۀ ضیا دانش

منبع 
sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

Lämna ett svar