انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell Asylsökande امورپناهندگي

قانون جدید جمنازیوم ـ امکانات جدید برای پناهجویان بدون همراه بتاریخ اول جولای نافذ شد

ازتاریخ اول جولای 2018 برای آنعده پناهجویان زیر سن بدون همراه که قبلا به درخواست پناهندگی شان پاسخ منفی داده شده است امکان میسر شده تا  تقاضای اقامت براساس درس در جمنازیوم ( لیسه ) نمایند.

برای اینکه شخصی مشمول این قانون جدید جمنازیوم گردد باید تمام شروط( الزامات )  آنرا پوره نماید.

تغییر در قانون جمنازیوم بطور موقت میباشد و درخواست باید از تاریخ اول جولای الی 30 سپتمبر 2018 به اداره مهاجرت فرستاده شود.

غرض دریافت اقامت براساس قانون جدید جمنازیوم ( لیسه ) باید شروط ( الزامات ) زیر پوره گردد:

  • درخواست پناهندگی اول تان باید الی 24 نومبر 2015 ارایه شده باشد
  • شما درزمان درخواست بعنوان طفل بدون همراه راجستر شده و به یک کمون غرض تنظیم مسکن معرفی شده باشید
  • وقتی هجده ساله ویا بزرگتر از آن شدید در انزمان فیصله اخراجی دریافت نمودید
  • شما غرض دریافت فیصله مدت بیشتر از پانزده ماه انتظار کشیدید
  • شما فیصله اخراجی بتاریخ 20 جولای 2016 ویا بعدتر دریافت نمودید
  • شما در جمنازیوم ( لیسه ) درس میخوانید ویا خوانده اید ویا قصد درس خواندن در سطح لیسه دارید
  • زمانیکه درخواست ارایه مینمایید باید درسویدن موجود باشید

اداره مهاجرت کنترول خواهد نمود تا شما مرتکب کدام جرم نشده باشید ویا اینکه نشانه های موجود باشد که شما یک خطر امنیتی ایجاد نمایید.

شما که هنوز منتظر پاسخ از اداره مهاجرت هستید ، درصورتیکه پاسخ منفی دریافت نمایید و تمام شروط را پوره کرده باشید میتوانیدد مشمول این قانون گردید.

آنهاییکه از فیصله اداره مهاجرت به محکمه شکایت کرده باشند نیز میتوانند درخواست شانرا براساس این قانون به اداره مهاجرت روان کنند. و اداره مهاجرت آنرا به محکمه مربوط خواهد فرستاد .

زمان درخواست از اول جولای الی 30 سپتمبر 2018 میباشد

غرض اطلاعات بیشتر به لینک اداره مهاجرت مراجعه نمایید 

فورمه درخواست اقامت براساس تحصیل در لیسه در لینک زیر:

Ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå 168011

همچنان اطلاعات بیشتر را پیرامون این قانون در  سایت افغانها میتوانید دریافت نمایید .

http://www.afghanskaforeningen.se/2018/06/12/%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%BA%D8%B1%D8%B6-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%A7/

Lämna ett svar