انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

فريدعلي زاده اقامت دريافت نمود

امروز مورخ 7 ماه مي تلويزيون سويدن گزارش داد که محکمه مهاجرتي تصميم اداره مهاجرت سويدن را مبني بر اخراج فريدفسخ نموده و سن ودلايل پناهندگي وي قابل قبول دانسته و فيصله نمود تا موصوف اقامت دريافت نمايد

اين تصميم محکمه بدنبال صدور حکم اخراجي آقاي فريد علي زاده توسط اداره مهاجرت سويدن صادر شده است . تلويزيون سويدن قبلاٌ گزارش داده بود که آقاي فريد حين درخواست پناهندگي ،  تذکره افغاني با خود داشت که در آن عمر وي 16 سال درج بود . در آغاز اداره مهاجرت وي را در شمار جوانان زير سن جابجا مينمايد اما بعداٌ سن وي را نظر به قواره به 18 سال ارتقا ميدهد وسال تولد وي را از 1991 به 1989 تغيير ميدهد و وي را در اردوگاه کلان سالان جابجا ميسازد و دوسيه پناهندگي اش را رد و حکم اخراج وي را صادر مينمايد . اينک محکمه مهاجرتي حکم اداره مهاجرت مبني بر اخراج آقاي فريد علي زاده را فسخ ميکند و سن ودلايل پناهندگي ويرا قابل قبول ميداند و بدين اساس وي اجازه اقامت دريافت مينمايد

 

ّبه آقاي فريد عليزاده ، دريافت اجازه اقامت را از صميم قلب تبريک ميگويم . اميدوارم تمام هموطنان ما همچو فيصله هاي را دريافت نمايند.

غرض معلومات بيشتر به بخش سويدني سايت مراجعه نمائيد

 http://www.afghanskaforeningen.se/index.php?option=com_content&view=article&id=361:farid-far-stanna&catid=38:asylsoekande&Itemid=51

نسيم سحر

Lämna ett svar