انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

فرهنگي

غوث زلمي :بهار نــو ، سال نـو و نوروز آزادی برایت نیک و مبارک بـاد

نوشته :انجنير عبدالقادر مسعود

از آن روز منحوس که خبر دستگیری دوست دیرینه و پر تلاشم احمدغوث زلمی  ، ژورنالیست با سابقه  و نیک سیرت  کشور را شنیدم  آرامی از چشمم سفر کرد و همه وقت در باره آن می اندیشیدم که چگونه بتوانم مسوولیتی وجدانی  در برابر وی و همه آنهایکه قربانی دسیسه و توطیه های ناجوانمردانه بنیاد گرا ها شده اند را انجام دهم


 

سکوت در برابر روشنفکران ، چیزفهمان و دگر اندیشان کشور را که ارتجاع بخاطر بدنام سازی آنها از هیچ نیرنگی و دسیسه ای فروگذار نیست ، جفا به حق انسان ، دانش وآزادی  خوانده  سر مشورت و رایزنی با یاران نزدیک و همدل را ماه ها قبل گشودم.
دوستان مرا در این راه تشویق و وعده همکاری و یاری بیدریغ را به من دادند. با هم به این تصمیم رسیدیم تا بخاطر رهایی غوث زلمی از زندان، کمپاین سراسری و ملی را تدارک  و از همه آنهایکه به دانش و فرهنگ ارزش قایل اند وبه  نقش روشنفکران در تعالی و سرفرازی کشور اگاه اند  دعوت کنیم تا با این اقدام همراه و همگام شوند.
در قدم نخست نامه ای عنوانی حامد کرزی تهیه نمودیم و آنرا با چند دوستی  در میان گذاشتیم.نامه چنان که بود با از جانبداری دوستان برخوردار شد. نامه را به نشر رسانیدیم  به جمع آوری امضا و حمایت از این کمپاین پرداختیم .

این کمپاین در کوتاه ترین فرصت توانست پشتیبانی و حمایت بی مانند هموطنان را به خود جلب نماید . در جریان یکی دوسه هفته ای هزاران هموطن ما  از سراسر جهان به صدای ما پاسخ مثبت داده و خود را با خواست انسانی برای رهایی احمد غوث زلمی شریک ساختند.
آتش شوق رهایی دوست دیرین احمد غوث زلمی  در وجودم زبانه میکشید ، در تفاهم و مشورت با دوستان  ،زلمی زندانی و خانواده اش بخش اول کمپاین را به پایان رسانیده و بخاطر تسلیمی این درخواست به آقای کرزی آماده گی های لازم را گرفتیم.

تقاضانامه با لیست جمع شده امضا ها توسط خانواده موصوف با حضور چند وکیل شورا و شخصیت های فرهنگی و روحانی وطن تسلیم ریس جمهور شده و وی در اولین دیدار وعده کرد تا در تصمیم قبلی بخاطر به زندانی افگندن احمد غوث زلمی تجدید نظر و پس از مشورت  با اطرافیان زمینه رهایی وی را فراهم میسازد.

بی صبرانه انتظار روزی را میکشیدم که خبر رهایی وی از زندان را منحیث دوست نزدیک  او بشنوم.با خودش و خانواده اش روز ها مصروف تیلفون ومشورت بودم . من وی را به صبر و تحمل و غوث زلمی مرا به تحمل و باور به پیروزی   دعوت میکرد.
روز اول سال است و نوروز بانگ پیروزی برسردی ، بی باوری ، زمستان و یخبندی را به صدا درآورده بود .
سر صبح برایم محترم ذبیح الله امانیار تیلفون کردومژده رهایی غوث زلمی را داد بعدا من با عجله به غوث زلمی در زندان زنگ زدم . گوشی را نبرداشت و جوابم نداد. مایوس شدم که مبادا دشمنان باز بر سر راهش سنګ اندازی نموده باشند.
 نزدیک بود که به پیروزی حق بر باطل و نوروز بر تاریکی و زمستان شک پیدا کنم . در حالی که هواسم سخت پراگنده و اندیشه های گونه گونی  بر من مستولی میشد برادر غوث زلمی  محمود جان را پیدا کردم .صدایش سخت امید بخش بود و از خوشی در لباس نمی گنجید. ندانستم که بخاطر نوروز و سال نو اینقدر خوش است و یا اینکه غوث از زندان رها شده است .بدون انتظارازاو پرسیدم که احمد غوث زلمی کجاست و چه میکند ؟
 برایم نوروز را مبارک باد گفت و سپاس خود را از بارگاه ایزدی و یاری دوستان و جانبداری هموطنان بیان نموده
گفت :
غوث همین یک ساعت قبل از زندان رها شد. هر وقت به خانه آمد برایت تیلیفون میکنم.
                                                                           
این بود پیام خوش نوروزی امسال من و آن همه دوستان روشن ضمیر و نیک اندیش که ضدیت خود را با توطیه سازمان یافته در برابر احمد غوث زلمی  ابراز داشتند .

احمد غوث زلمی از زندان رها شد !

خواستم تا این خبرخوش را به گوش شما عزیزان رسانیده و شما را در این خوشی شریک بسازم.
جا دارد تا از همه آنهایکه  بدون چشم داشت ستایشی
در راه اندازی این کمپاین بزرگ سهم گرفته  از سوی خود و از نام خانواده غوث زلمی اظهار سپاس و قدر نمایم. به یقین در روز های بعدی در مورد رهایی غوث زلمی و تلاش دوستان از طریق رسانه های جمعی گذارشات مفصلی را خواهید شنید.

دوست عزیزغوث زلمی  !
رهایی از قفس و رسیدن به هوای بهار و آزادی مبارکت باد.
بهار نو ، سال نو و نوروز آزادی را برایت نیک و شاد میخواهم .

****

پيام شادباش وامتنانيهء

کميتهء انسجام ودفاع از رهايی غوث زلمی

بامسرت آگاهی يافتيم  که داکتراحمد غوث زلمی ژورناليست ورزيده و پرسابقه کشور همزمان با حلول پرميمنت سال نو 1389 خورشيدی از زندان رها وبه آغوش پُرمحبت خانواده شان  پيوستند، نخست بدين مناسبت بهترين شادباشها وتمنيات نيک خويشرا خدمت شخص جناب زلمی، خانواده وعزيزان شان تقديم مينماييم.

سپس مراتب سپاس وامتنان خويشرا به مناسبت همسويی ها، تلاشها، امضا ها، نام نويسها  وسهم شايستهء شمار قابل ملاحظهء فرهنگيان، نهاد ها وشخصيتهای سي
اسی، فرهنگی واجتماعی افغانستان از قاره های اروپا،امريکا، آستراليا،آسيا و بسا نقاط ديگر گيتی که همه به تفصيل در پايان نامه سرگشاده درج است وکميت چنين دوستان وهموطنان به بيش از 2500 تن ميرسد، تقديم ميداريم.

وطنداران گرانقدر!
نگرانی عميق از وضعيت دشوار غوث زلمی که از نوامبر 2008 بدينسو درزندان بسر ميبرد، حلقهء از دوستان وهواخواهان غوث زلمی را واداشت تا دست بدست هم داده و بخاطر رهايی آقای زلمی کميتهء انسجام ودفاع از رهايی غوث زلمی را باترکيب 10 تن از ياران، نزديکان، فرهنگيان ونهاد های شناخته شده ايجاد وبه کار وتلاش مثمر و بشر دوستانه شان آغاز وپروسه جمع آوری نامها وامضا ها را توأم با تلاشهای متمم ديگر تبليغاتی تا نوامبر 2009 ادامه دهند، سايت وزين فردا در پهلوی ساير سايتها ورسانه های انترنيتی به گرهگاه فرياد های داد خواهانه برای رهايی غوث زلمی مبدل گرديده و  در پايان کمپاين نامهء سرگشاده که عنوانی جلالتمآب حامد کرزی رييس جمهور کشور از جانب کميته آماده شده بود، يکجا با لست حمايت کننده ها به مراجع ذيصلاح به کابل ارسال شد، درنتيجه آن وتلاشهای ديگر از جانب نهاد های داخل کشور محترم زلمی نظر به فرمان رييس جمهور به پيشواز سال نو وبهار نو از زندان رها وبه آغوش خانوداه پيوست.

تفصيل پروسه کاری کميته وتلاشهای قابل قدر هريک از دوستان وهمکاران در اين روند شريفانه مستلزم وقت بيشتر وپرداختن جداگانه است.

 در پايان يکبار ديگر از همه دوستان، عزيزان و وطنداران فرهنگ دوست که در اين پروسه از هيچگونه بذل مساعی دريغ نورزيدند وصدای کميته ما را بی پاسخ نماندند ابراز امتنان نموده، کامگاری ومؤفقيتهای مزيد آقای زلمی از بارگاه ايزد متعال نيازمنديم.

                                                        بادرودهای فراوان
                                       کميتهء انسجام ودفاع از رهايی غوث زلمی

 

 

Lämna ett svar