انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

صدور اجازه اقامت دايمي براي يک پناهجوي افغان

امروز سه شنبه مورخ نهم ماه فبروري يکي از پناهجويان افغان بنام فرهاد اطلاع داد که اجازه اقامت دايمي دريافت نمود. او مدت پنج ـ شش سال در سويدن زندگي کرده و طي چند سال اخير کار سفيد داشت( اما بدون اجازه کار) و دوسال قبل در سويدن عروسي نموده بود .او از جمله دارندگان اقامت يکساله موقت بود. آقاي تابو موسو وکيل حقوقي او بود 

براي دوست عزيز مان فرهاد جان دريافت اجازه اقامت را از صميم قلب تبريک ميگويم. نسيم سحر

Lämna ett svar