انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

سه پناهجوي افغان اجازه اقامت دريافت نمودند

ديروز مورخ 24 نوامبر آقاي پيدرگد ( وکيل يکتعداد پناهجويان افغان ) اطلاع داد که دو موکل افغان وي اجازه اقامت دريافت نمودند . همچنان محترم قاري ابرار در تماس تيلفوني تذکر داد که وي نيز اجازه اقامت دريافت کرده است . در دفتر اداره مهاجرت برايشان( قاري ابرار ) گفته که وي مدت طولاني در سويدن زندگي کرده و درين مدت خودکفا بوده ويا به کلام ديگر سوسيال بدراگ دريافت نميکرد وکار داشت.

ما براي اين عزيزان اخذ اجازه اقامت را در آستانه عيد سعيد اضحي مبارکباد گفته و موفقيت هاي مزيد برايشان آرزو مينمائيم

ن.س

Lämna ett svar