انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

Aktuell

سه مرد افغان به جرم ازدواج اجباری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند

سه مرد افغان در شهر Lund به جرم وادار ساختن یک دختر به ازدواج تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند!
روزنامۀ Metro در شمارۀ امروزی خود گزارش میدهد که سه مرد افغان ساکن در شهر Lund به جرم وادارساختن یک دختر به ازدواج تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

 

این قضیه به سال 2015 برمیگردد زمانی که یک دختر بیست سالۀ افغان همراه با خانواده اشبه افغانستان رفته بود. در آنجا او وادار شده بود تا برخلاف میل و اراده اش در عقد نکاح یک مرد درآید 

این در حالی که آن دختر از قبل با یک مرد دیگر که بیست سال دارد و در سویدن زندگی میکند رابطۀ عاشقانه داشته است. این رابطۀ عاشقانه حتی بعد از ازداوج دختر مذکور، نیز همچنان ادامه دارد.
این ازدواج که در اکتوبر سال 2015 در سویدن ثبت و راجستر شده اکنون باعث گردیده است تا سه مرد هریک: پدر دختر، برادر او و یک مرد دیگر که از نزدیکان آن خانواده شمرده میشود به دادگاه کشانده شوند. جرم این سه تن نتنها نقص قانون ”منع ازداوج های اجباری” است بلکه مواردی چون بازداشت غیرقانونی پسری را که دختر شان دوست دارد، لت و کوب نمودن نامبرده، سرقت اموال او و بالاخره تهدید و تجاوز جنسی بالایش، را نیز در بر میگیرد.
به گفتۀ خانم (Ulrika Ekvall) څارنوال یا دادستان، دلیلی مخالفت خانوادۀ دختر با پسری که در سویدن زندگی میکند مسایل ”ناموس داری” میباشد.
قانون منع ازدواجات اجباری یا ”Tvångsäktenskap” که به تاریخ اول جولای سال 2014 به اجرا گذاشته شد، وادار ساختن شخص را به ازدواج جرم می پندارد. نقص این قانون میتواند تا چهار سال زندان را در پی داشته باشد.
قابل یادآوریست که بعد از انفاذ قانون مذکور این نخستین بار است که افرادی به جرم نقص آن محاکمه میشوند 
ترجمه از ض.د
منبع
روزنامۀ Metro – Stockholm
2016-06-21

Lämna ett svar