انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

سهل تر شدن اجازه ی اقامت برای نویسندگان خارجی

دریافت اجازه ی اقامت دائم برای نویسندگان خارجی که درسويدن اجازه اقامت موقت یافته اند آسان ترخواهدشد.
اداره کل امورمهاجرت اعلام کرده است که ازاین پس نویسندگانی که درکشور خود تحت تعقیب هستند و از انتشار آثارشان جلوگیری می شود و به این دلیل درسويدن امکان اقامت موقت یک یا دوساله دریافت کرده اند می توانند پس ازگذراندن این دوره، اجازه ی اقامت دائم دریافت کنند

تنها شرط دراین مورد، امکان تامین زندگی نویسنده توسط خود او ازطریق کار نویسندگی و یا هرشغل دیگری ست.در قوانین فعلی دادن اجازه ی اقامت دائم به این نویسندگان پیش بینی نشده و تنها درصورتی چنین امری ممکن خواهدبود که نویسنده تقاضای پناهنگی کند که دراین صورت پرونده ی او همچون پناهجویان دیگر مورد بررسی قرارخواهدگرفت.
یکی از مسئولان اداره کل امور مهاجرت يونس لينگرين می گوید که به دلیل اهمیت این نویسندگان و تلاش آنها برای پاسداری ازآزادی بیان، این اداره تسهیلاتی را برای اقامت دائم آنها درسوئد به اجرادرخواهدآورد. ازجمله تسهیلات پیش بینی شده، عدم نیاز این نویسندگان به درخواست پناهندگی درسوئد پس از گذراندن دوره ی موقت اقامت خود و همچنین دادن اجازه ی کار به این نویسندگان درطول یک یا دوسال اقامت موقت آنها عنوان شده است.  
این خبر به زودی کامل تر خواهد شد

منبع : سايت پژواک

Lämna ett svar