انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

رکورد ادارۀ کل امور مهاجرت در پائین آوردن زمان رسیدگی به پروندۀ پناهجویان

مدت رسیدگی به درخواست پناهجویان در ادارۀ کل امور مهاجرت  با سرعت بیشتری انجام می­شود. بنابر گزارش اکوت، واحد خبری رادیو سويدن ادارۀ کل امور مهاجرت در حال حاضر درخواست هر پناهجو را بطور میانگین در ۴ و نیم ماه رسیدگی می­کنداین در حالی است که از نظر دادگاه­های امور مهاجرت،  کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده­های پناهجویان، می­تواند دارای نقص در رسیدگی باشد. به این منظور پرونده­های پناهندگی که در زمان کوتاه رسیدگی شده­اند از سوی دادگاه­های مهاجرتی استکهلم و یوتبوری بازبینی می­شوند. پتر اناندر رئیس قضات دادگاه­های امور مهاجرت در استکهلم دربارۀ بازبینی پرونده­های بررسی شده می­گوید:
«علت بازبینی پرونده­ها، ارزیابی شیوۀ جدید کار ادارۀ مهاجرت است که تشخیص داده شود آیا بار کارها از این اداره به دادگاه­های مهاجرت محول می­شود.»
پتر اناندر می­افزاید: «وظیفۀ اساسی دادگاه­های مهاجرتی کار در چارچوب بررسی­های موجود و در زمینۀ تصمیم­های اتخاذ شده است.»
کار بازبینی پرونده­هائی بررسی شده از بهار امسال در دادگاه­های مهاجرت انجام خواهد شد. به گفتۀ پتر ارناندر رئیس قضات دادگاه­های مهاجرت در استکهلم، هنوز نمی­توان از نتیجۀ این بازبینی چیزی گفت چون پرونده­های اندکی در دست بازبینی است.» 

منبع : سايت پژواک 

Lämna ett svar