انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

روند تعیین سن پناهجویان اکنون آغاز میگردد

ارزیابی طبی سن کودکان/نوجوانان پناهجوی بدون همراه در گذشته انتقادات شدیدی را موجب گشته است. اما اکنون یک شیوۀ جدید به وجود آمده است.
ـ ارزیابی یا تعیین کردن سن به وسیلۀ معاینات طبی شیوه ایست که یک پناهجو میتواند با استفاده از آن سن خود را به کمک یک سند تحریری محتمل/ قابل قبول بسازد. از این نگاه این شیوه یک وسیله و ابزار خوبی است که پناهجو میتواند آن را به ادارۀ امور مهاجرت نشان داده و سن خود را مشخص بسازد و تا ما بتوانیم مشخص بسازیم که آیا دلایلی وجود دارد که به پناهجو اجازۀ اقامت داده شود. این مطلب را Åsa Carlander Hemingwayرئیس بخش، در ادارۀ امور مهاجرت میگوید.
در ظرف یک ماه ادارۀ امور مهاجرت اولین ارزیابی طبی سن را، از ادارۀ طب عدلی که مسئولیت این معاینات صحی را به عهده دارد، بدست می آورد.
ادارۀ طب عدلی با گرفتن عکس های ایکسری از مفصل های زانو و عقل دندان ها مشخص خواهد ساخت که آیا یک پناهجو باید به صفت یک کودک/نوجوان شمرده شود و یا هم یک کلانسال.
ـ اما میزان امکان اشتباه چقدر است؟ در کل میتوان گفت که میزان امکان اشتباه خیلی ناچیز است. ما شیوۀ را انتخاب کرده ایم که در آن این خطر یا احتمال که یک شخص کلانسال، کودک یا نوجوان شمرده شود بیشتر است. این موضوع را داکتر پتالوجیست Elias Palm در ادارۀ طب عدلی میگوید.
تا اکنون از 1340 تن برای اجرای این معاینات دعوت به عمل آمده است که از آن جمله 12077تن آنها این پیشنهاد را پذیرفته اند.
تا هنوز هم حدودی 180000 کودک/نوجوان بدون همراه، منتظر بررسی درخواست پناهجویی شان توسط ادارۀ امور مهاجرت میباشند. تخمین زده میشود که از آن جمله بین سه تا چهارده هزار تن شان پیشنهاد اجرای این معاینات را بدست بیآورند.
خانم Åsa Carlander Hemingway رئیس بخش، در ادارۀ امور مهاجرت میگوید
ـ بررسی (طبی) سن صرفاَ یک سند و مدرک است. پناهجو میتواند در کنار آن اسناد و مدارک دیگر را همراه با اطلاعات قابل اعتبار شفاهی (به ادارۀ امور مهاجرت) تحویل بدهد. بعداَ ما نتیجۀ معاینات طبی که توسط ادارۀ طب عدلی فرستاده شده است را در کنار آنها گذاشته و یک قضاوت یا بررسی مجموعی از همۀ آنچه به ما سپرده شده است را انجام میدهیم.
ترجمه از احمد ضیا دانش
منبع خبر
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…

Lämna ett svar