انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

راسیزم آشکار در سخنان وزیر مهاجرت سویدن

سخنان اخیر توبیاس بیلستروم وزیر مهاجرت سویدن درمورد پناهجویان فاقد اسناد که آنها را نه مو طلاییها با چشمان آبی بلکه  وطنداران  شان مخفی مینمایند ، راسیستی خوانده شده و تمام احزاب سیاسی به استثنای دموکراتهای سویدن ( حزب بیگانه ستیز سویدن)  انتقاد نمودند . افتون بلادت طی سرمقاله خویش خواستار برکناری او گردیده است .به مقاله های افتون بلادت توجه تانرا جلب میداریم

Billströms uttalande är rasism

 

Lämna ett svar