انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

راپور روزمره

دوپناهجوي افغان از نظارتخانه آزاد شدند

امروز دوشنبه مورخ 11 ماه مي خبرخوش دريافت نموديم که دوپناهجوي افغان از نظارتخانه اداره مهاجرت در ستوکهولم آزاد گرديدند

 آقاي حسيب اطلاع داد که امروز حوالي ساعت ده قبل از ظهر از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد . او چند ماه قبل توسط پوليس گرفتار شده بود ودر نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم تحت نظارت قرار داشت . او امروز خود با پوليس تماس گرفته وبا نقل قول از مسوولين انجمن مبني عدم تمديد توافقنامه سه جانبه خواستار بررسي دوسيه وي شده که اين مطلب توسط پوليس سرحدي تائيد و سپس آزاد گرديد .همزمان آقاي محب بخاري که شب شنبه گذشته در منطقه شرهولم حوالي ساعت دو شب زمانيکه از کار خودجانب خانه در حرکت بود ، توسط پوليس گرفتار شده بود ، امروز توسط پوليس سرحدي به اساس عدم تمديد توافقنامه سه جانبه از نظارتخانه اداره مهاجرت آزاد شد

 

 

Lämna ett svar