انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

قوانين ومقررات جديد

حکم جدید: اطفال/نوجوانانی که با خطر اخراج روبرو اند میتوانند (در سویدن) باقی بمانند

تعداد زیادی از اطفال/نوجوانان افغان که بدون همراه به سویدن آمده اند چانس بیشتر می یابند تا بتوانند در سویدن باقی بمانند. این مطلب بعد از صدور یک فیصله یا حکم رهنمون دهنده ( Prejudicerande) که توسط محکمۀ عالی اداره امور مهاجرت صادر شده، به میان آمده است.

محکمۀ مذکور یک پسر هفده سالۀ افغان را نیازمند حمایت دانست. این پسر مربوط اقلیت هزاره میشود و در اوآخر سال 2014 به سویدن آمده و بخش اعظم عمرش را در ایران سپری کرده است.او یک پسر نابالغ است و والدین و اقارب اش نیز در افغانستان زندگی نمی کنند. همچنان او ارتباطاتی دیگری مانند شناخت با محل و کشورش (افغانستان) نیز ندارد، این حقایق باعث میشود تا محکمه (ادارۀ امور مهاجرت) فیصله نماید که او شامل کتگوری ”سائر افراد نیازمند به حمایت” یا (alternativt skyddsbehövande) میگردد. این بدان معنی است که او نیازمند حمایت است و میتواند در سویدن باقی بماند ولو اگر به عنوان پناهنده یا (flykting) هم شناخته نشود.
ـ اطفال/ نوجوانانی که در آنجا (افغانستان) دارای کدام ارتباطات (اقارب و آشنایان) نمی باشند، در برابر خشنونت ها به شکل فوق العاده ای صدمه پذیر میباشند. آنها را خطر کار اجباری، گیر ماندن در تن فروشی و طبیعتاَ در معرض خشونت قرار گرفتن تهدید میکند. همۀ این موارد و همچنان این نکته که پسر مذکور در معرض این خطرات و تهدیدات میتواند قرار بگیرد باعث گردید تا ما (ادارۀ امور مهاجرت) به این باور شویم که او را این خطر تهدید میکند که رفتارغیر انسانی با او صورت بگیرد. این مطلب را Anita Linder رئیس محکمۀ عالی ادارۀ امور مهاجرت بیان داشت.این حکم باعث ایجاد عرف و رسم میگردداین حکم میتواند از نگاۀ ایجاد سابقۀ قضایی دارای اهمیت بوده و برای پناهجویان جوان دیگری که در کشور شان دارای ارتباطات نمی باشند، اساسی را تشکیل بدهد. در جریان دو سال اخیر بیشتر از بیست و چهار هزار تن به عنوان اطفال/نوجوانان تنها از افغانستان، در سویدن تقاضای پناهجویی کردند. بالغ بر نصف این تعداد اظهار میدارند که از افغانستان به اینجا آمده اند در حالی که متباقی شان میگویند آنها در ایران زندگی کرده اند.به گفتۀ Anita Linder رئیس محکمه، این حکم از ارزش زیادی برخوردار است. زیرا تعدادی زیادی از اطفال/نوجوانان در موقعیتی قرار دارند که شخص مذکور در آن قرار داشت. پسری مذکور اصلاَ هیچگاهی در افغانستان زندگی نکرده بلکه از یک کمپ یا اردوگاۀ مهاجرین از ایران، به اینجا آمده است.”یک حکم اساساَ مهم”فردی که شامل کتگوری ”سائر افراد نیازمند به حمایت” یا alternativt skyddsbehövande میگردد میتواند اجازۀ اقامت موقتی را برای سیزده ماه دریافت نموده، میتواند در سویدن زندگی و کار کند. همچنان هرگاه شخص در ختم مدت اعتبار اجازۀ اقامت هنوز هم به حمایت نیازمند باشد میتواند برای تمدید آن تقاضا کند. این حکم همچنان میتواند بالای وضیعت تعدادی زیاد از افغان های دیگر که امروز برای شان اجازۀ اقامت موقتی داده میشود تا بعداَ زمانی که 18 ساله شدند اخراج گردند، نیز تاثیر میگذارد.به گفتۀ Anita Linder رئیس محکمۀ عالی امور مهاجرت میگوید : در حال حاضر ادارۀ امور مهاجرت طوری عمل میکند که اکثراَ به اطفال/نوجوانان تا زمانی که 18 ساله نشده اند اجازۀ اقامت موقتی داده شود. اما اکنون بدست آوردن اجازۀ اقامت برای یک مدت طولانی تر ممکن میگردد.
پسری که از او یاد گردید قبلاَ بنابر ”شرایط ویژۀ حساس” توانسته بود اجازۀ اقامت دایمی را بدست بیآورد ولی بعداَ چنین تصمیم گرفته شد که او شرایط نیاز به حمایت skyddsstatus را دارا نمی باشد.وکیل این پسر هفدۀ ساله Lina Eklund در ارتباط به این قضیه میگوید : این برای او مهم است که اکنون شرایط نیاز به حمایت را بدست بیآورد. همچنان این که او نیازمند به حمایت شناخته شود از نگاۀ اصولی خیلی مهم است. زیرا [تا ایندم] برای ما مشکل بود بدانیم چگونه در ارتباط به همچو قضایا بحث کنیم.
او میگوید دارالوکالۀ او موکلینی زیادی دارد که در شرایط مشابه قرار دارند.
این حکم محکمه تحلیل میگردد
بخش حقوقی ادارۀ امور مهاجرت اکنون سرگرم تحلیل و ارزیابی این حکم محکمه و همچنان محتوی آن میباشد. تا زمانی که این کار (تحلیل و ارزیابی) صورت نگرفته باشد ادارۀ امور مهاجرت نمی خواهد در مورد این فیصله محکمه اظهار نظر کند و نه هم میخواهد بگوید که این حکم بالای چه تعداد از پناهجویان افغان تاثیر خواهد داشت.
ترجمۀ ض.د
منبع خبر
http://www.svt.se/nyheter/ny-dom-utvisningshotade-barn-kan-fa-stanna

Lämna ett svar