انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

حق پناهجویان برای کار از روز اول ورود

متقاضیان پناهندگی ازاین پس حق خواهندداشت تا از روز اول ورودشان به سوئد، به کاربپردازند 

وزیرامورمهاجرت، توبیاس بیلستروم عقیده دارد که چنین سیاستی باعث افزایش امکان ورود پناهجویان به بازارکار و همپیوستگی آنها با جامعه خواهدشد. او همچنین معتقداست که کوتاه کردن دوره ی انتظار پناهجویان برای ورود به بازارکار چهره ی انسانی تری به سیاست پناهنده پذیری سوئد نیز خواهدداد.
به گفته ی وزیرامورمهاجرت، از امروز پناهجویانی که احتمال داده می شود بررسی درخواست پناهندگی آنها بیش از چهارماه طول بکشد، می توانند بلافاصله اجازه ی کاردر سوئد را درخواست کنند. او تاکیدمی کند که از اول ماه اوت، چنین حقی شامل تمام متقاضیان پناهندگی خواهدشد

منبع: سايت پژواک 

محمدعقیلی
mohamed.aghili@sr.se

 

Lämna ett svar