انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

درمورد پناهجويان افغان

جماهيرانورى : از مهاجرين افغان استفاده هاى سياسى صورت ميگيرد

کابل ( پژواک ١٧ ميزان ٨٩ ) : وزير مهاجرين کشور ميگويد که از مهاجرين افغانى در کشور هاى همسايه، منحيث  ابزار سياسى استفاده ميشود

جماهير انورى وزير امور مهاجرين وعودت کننده گان، امروز ( ١٩ ميزان ) دريک نشست خبرى گفت :

 ((  متاسفانه از مهاجرين يگان   استفاده هاى سياسى صورت ميگيرد .))

اما وزير مهاجرين دراين رابطه، بيشتر توضيحات نداد وگفت :  ((بهتر است که بيشتر تبصره نکنيم وشما بهتر از ما مى فهميد.))

انورى  به تازه گى از شصت ويکمين سالگرد ايجاد سازمان ملل متحد درامور پناهنده گى   

 منعقد ( ٤ الى ٨ اکتوبر ، در ژنيو ) برگشته است .  

در اين نشست، نماينده گان ١٧٩ کشور اشتراک نموده بودند.

وزير گفت که دراين اجلاس آنها گفتگوهاى درخصوص مهاجرين افغان با مقامات مسوول در کشورهاى ايران وپاکستان داشته اند.

به گفتۀ وزير، مشکلات مهاجرين افغان درايران و موضوعات رد مرز شدن آنان در توافقات  بشکل جدى مطرح شد .

به گفتۀ انورى  اخيراً معلوم شد که درايران دومليون افغان ثبت وراجستر شده است وآنها در مذاکرات که با جانب ايران داشتند ؛ خواستار اين شدند که براى اطفال افغان حق  ادامه تحصيل  وجواز کار به افغان ها داده شود.

وى به ادامه افزود که همچنان توافق شد که براى اولاد هاى آن افغان هاييکه با خانم ايرانى عروسى ميکنند ؛ تابعيت ايرانى داده شود.

وى همچنان گفت از پاکستان خواسته شد؛  تا به  کودکان افغان که  درپاکستان تولد ميشود، سند تولد داده  شود.

وى درخصوص اجلاس ژنيف گفت که ٦٥فيصدصحبت هادرموردافغانستان و مشکلات مهاجرين آن بود که  براى عودت مصئون ،آبرومند وداوطلبانه مهاجرين افغان از تمام دنيا ،   تاکيد شد.

به گفتۀ وزير نظر به سال گذشته  درسال جارى، تعداد عودت کننده گان دوبرابر شده که اين افزايش عودت ،مورد حمايت دولت وکمک هاى سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان صورت  گرفته است .

انورى ميگويد ((سال گذشته درين وقت سال، تعداد عودت کننده گان حدودا پاينتر از        ٥٠٠٠٠ نفر بود؛ اما  همين حال ما بيشتر از ١٠٠ هزار مهاجر عودت کننده داريم که از پاکستان و ايران به کشور عودت کرده اند

  .))

منبع

http://beta.pajhwok.com/dr/2010/10/11/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%D9%89-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D9%8A%DA%AF%D9%8A%D8%B1%D8%AF

 

Lämna ett svar