انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

نيازمنديها

تيم فلمبرداران و هنرمندان انجمن افغانها ايجاد گرديد

يک تيم از فلمبرداران باتجربه وورزيده و هنرمندان خوش صداي افغان هاي ما در چوکات انجمن افغانها ايجاد شده ودر خدمت افغانهاي عزيز خود هستند. تيم فلمبرداران ،  مراسم خوشي افغانها را با تخفيف مناسب از طريق انجمن افغانها فلمبرداري نموده وهمچنان براي هنرمندان افغان کليپ هاي قشنگ ويديويي تهيه ميدارند . توجه تان به ويديو کليپ هاي زير و آهنگ هاي هنرمندان شناخته شده  عزيز جلب ميگردد

Ramin Mansour (Rmp Produktion)‎ 

www.RaminMansour.com

www.youtube.com/TheRaminMansour

http://www.facebook.com/RMPPRODUTION

http://www.youtube.com/watch?v=HPB9l80hWuc

http://www.youtube.com/watch?v=Ug5rTpYH_ts

http://www.youtube.com/watch?v=oT4vGuLnNos

http://www.youtube.com/watch?v=S975rrs1Bls

 

Lämna ett svar