انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

وضعيت افغانستان

تقبيح حادثه اي قرآن سوزي وواکنش خشن به آن در مزارشريف

Minneshögtid för FN-svensk på tisdag

 انجمن افغانها حادثه ای قرآن سوزی و واکنش خشن و بی ربط به آنرا در شهر مزار محکوم مینماید

یکبار دیگر آتش تعصب کور شعله ور شد و نخست خود را در شهر نیویورک آمریکا و روز جمعه در شهر مزار شریف نشان داد

سوزاندن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان توسط کشیش امریکائی در شهر نیویورک که گفته میشود در عکس العمل به عملکرد گروه های تروریستی اسلامی صورت گرفته است یک عمل غیر منطقی و بر گرفته از باورهای افراطی مذهبی بوده و هیچ ربطی میان تعلیمات قرآن و اعمال مسلمان نماهای خشونت طلب وجود ندارد همانگونه که کشتار وحشیانه ای کارمندان دفتر یونوما در شهر مزار شریف توسط گروهی از تظاهر کنندگان که بنا بر گزارش رسانه های خبری مسلح بوده اند کاملا بیربط به قرآن سوزی کشیش جونز بوده است

 


کشیش جونز بدون درک صحیح از قرآن، این کتاب مقدس و انسان ساز را به تعلیم خشونت متهم نموده و نسخه ای از آن را به آتش کشیده است و در واکنش غیر منطقی تر به آن گروهی که ظاهرا خود را مدافعین قرآن قلمداد میکنند میآیند افراد بیگناهی را که در دفتر یونوما در شهر مزار شریف، برای خدمتگذاری در آنجا حضور دارند بطرز بیرحمانه و دور از عاطفه ای انسانی دو تن از آنها را سر میبرند و پنج تن دیگر را به رگبار می بندد که این عمل غیر انسانی نه در مطابقت به تعلیمات قرآن قرار دارد و نه در قاموس کلمه ای انسان میگنجد. جالب تر اینکه فردی روحانی نمائی از میان تظاهرکنندگان بر میخیزد و برای تحریک احساسات مردم تبلیغ مینماید که صدها جلد قرآن به آتش کشیده شده است. اگر انسان با منطقی وجود میداشت و میتوانست تشخیص دهد که چه فرقی وجود دارد میان سوزاندن یک جلد و یا هزار جلد قرآن، زمانیکه به حرمت آن احترام گذاشته نشود. این عمل بیشتر ازینکه به نفع دفاع از حرمت قرآن باشد دست آویزی میشود برای بدخواهانی چون کشیش جونز.

انجمن افغانها عملکرد هردو جانب افراطیون مذهبی را به شدت تقبیح مینماید 

Nya våldsdådet överraskar inte

 

Lämna ett svar