انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

تظاهرات در حمايت از يک پناهجوي ايراني

لینک فلم تظاهرات برای جلوگیری از دیپورت محمد توسلی از سويدن به ایران

 

http://www.youtube.com/watch?v=4gga6ULr21Y


Lämna ett svar