انجمن افغانها در سویدن | په سویدن کی دافغانانو ټولنه | Afghanska Föreningen i Sverige

Blog

امورپناهندگي

تاحال بیشتر از 5000نفر اقامت براساس قانون جدید جمنازیوم دریافت کرده اند

تاکنون بیشتر از 5000 نفر براساس قانون جدید جمنازیوم( لیسه ) اقامت دریافت نموده اند

به تعداد 11745 جوان براساس قانون جدید جمنازیوم (لیسه ) تقاضای اقامت در سال گذشته ( 2018) نمودند. تاکنون حدود بیشتر از 5200 نفر اقامت دریافت کرده اند . اداره مهاجرت تقریبا بررسی تمام درخواست های اقامت را تاپایان سال گذشته به اتمام رسانیده است.

از جمله 12000 درخواست  اقامت حدود نصف آنرا غرض تجدید نظر به چهار محکمه مهاجرتی کشور ارسال نموده است.در نزد محکمه های مهاجرتی حدود 3500 دوسیه وابسته به قانون جمنازیوم( لیسه )  تاکنون فیصله ناشده باقی مانده است.

دوسیه هایکه نزد محکمه های مهاجرتی باقی مانده مربوط جوانانی است که از فیصله های اداره مهاجرت در قسمت درخواست پناهندگی شکایت کرده اند و منتظر پاسخ محکمه های مهاجرتی میباشند. محکمه ها همزمان دلایل پناهندگی و تقاضای اقامت براساس قانون جمنازیوم ( لیسه )را بررسی مینمایند.

یوهانا لیندبلاد دواینین (Johanna Lindblad Ó Duinnín ) کارشناس اداره مهاجرت میگوید که در نتیجه احصائیه نهایی  اینکه به چی تعداد پاسخ مثبت و یا منفی گرفته اند به تاخیر می افتد. محکمه ها وظایف دیگر نیز دارند که انجام دهند وبرای ما قابل درک میباشد که آنها نمیتوانند به پیمانه که ما  تقاضا نامه ها را بررسی میکنیم آنها نیز بررسی کنند

آنهاییکه درخواست اقامت نموده بودند از طرف اداره مهاجرت پاسخ دریافت کردند به استثنای 400 نفر که دوسیه های آنها به دیدگاه ارگانهای دیگر نیاز داشته وقبل از آنکه اداره مهاجرت درمورد شان فیصله صادر نماید.

این درخواست های جدید از تاریخ اول جولای الی 30 سپتمبر 2018 در نتیجه تصویب قانون چدید جمنازیوم امکان پذیر شد علیرغم اینکه این جوانان به درخواست پناهندگی شان پاسخ منفی گرفته بودند . برخی از شروط  غرض درخواست اقامت براساس قانون جمنازیوم ( لیسه ) این بود که درخواست اقامت الی 24 نومبر 2015 و یا قبل از آن ارایه شده باشد و پناهجو حداقل 15 ماه برای دریافت پاسخ منتظر مانده باشد. 

این جوانان که پاسخ مثبت به تقاضای شان دریافت کرده اند اقامت 13 ماهه وبا امکان تمدید آن درصورتیکه شروط آن و ادامه تحصیل در سطح جمنازیوم پوره گردد.

فکت های قانون جدید جمنازیوم

تعداد کل درخواست های اقامت براساس قانون جدید جمنازیوم 11745

پاسخ مثبت 5216

پاسخ رد 2449

هنوز فیصله صادر نشده 3938

حذف شده 142

تعداد فیصله های مثبت و منفی که توسط اداره مهاجرت و هم چهار محکمه مهاجرتی صورت گرفته است

اداره مهاجرت برای 3815 تقاضا پاسخ مثبت و برای 2105 تقاضا پاسخ منفی داده است

محکمه ها : 1401 را منظور و 344 را رد نموده و از جمله در مورد 3546 دوسیه فیصله صادر نکرده است . هنوز نزد محکمه های مهاجرتی موجود میباشند

منبع : اداره مهاجرت مورخ 9 جنوری 2019

منبع : اداره مهاجرت

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2019/2019-01-15-Over-5-000-har-hittills-fatt-uppehallstillstand-enligt-nya-gymnasielagen.html
 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/9max2w/gymnasielagen-over-5-000-har-fatt-bifall
 

ترجمه از نسیم سحر

15.01.2019

Lämna ett svar